Twee tools voor de zorg aan patiënten met  een CVA / TIA in de thuissituatie

28 maart 2017
Twee tools voor de zorg aan patiënten met  een CVA / TIA in de thuissituatie

In de afgelopen periode zijn door het Kennisnetwerk CVA Nederland twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in de thuissituatie. Beide producten zijn in een aantal CVA zorgketens getest en vervolgens gepresenteerd en bediscussieerd op de bijeenkomst van de ketencoördinatoren op 23 maart jl.

Het gaat om een (1) format voor een regionale scholing én (2) een vroegsignaleringstool (zie ook nieuwsbericht van 13 juni 2016)

1. Het format voor een regionale scholing voor huisarts, POH, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnsprofessionals biedt ketens een handvat voor het bevorderen van deskundigheid op het gebied van de CVA/TIA (zorg).

In het format is onder andere aandacht voor de opzet van de scholing (waaronder de competenties van de trainer) en de verschillende onderdelen; de organisatie van het zorgproces o.b.v. basismodel Thuis na CVA/TIA (o.a. het tijdig signaleren en screenen van problemen); de organisatie van zorg en samenwerking in de keten en voor zorginhoudelijk onderwerpen die modulair en vraaggericht kunnen worden aangeboden.

2. Het vroegsignaleringsinstrument voor CVA/TIA patiënten helpt eerstelijnszorgprofessionals bij het regelmatig signaleren van problemen bij patiënten en naasten. Hiertoe is een zakkaartje met een aantal vragen voor patiënt en voor naastse opgesteld, de vragen sluiten aan op het SFMPC (Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch,Cognitief)  model dat in de huisartsenpraktijk wordt gehanteerd. In het instrument wordt ook verwezen naar de gevalideerde screeningsvragenlijst zoals opgenomen in de SIGEB en Beslishulp Beroerte thuis. Zie voor het ontstaan van het vroegsignaleringsinstrument het begeleidend rapport. Tevens zijn, als resultante van de ketencoördinatorenbijeenkomst, enkele tips voor implementatie van het zakkaartje opgenomen.

Graag horen we van jullie of jullie er in de keten mee aan de slag gaan en wat jullie ervaringen en suggesties voor inhoudelijke verbeteringen zijn. Dit jaar willen we het gebruik en de ervaringen monitoren en indien nodig deze tools nog aanpassen.

Zie hier voor meer informatie (eerst inloggen!).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Liesbeth van Hoef , info@kennisnetwerkcva.nl