Webinar 'Transitie naar integrale netwerkzorg voor mensen met een CVA/NAH': contractering en bekostiging’

30 april 2024 16.00 -17.00 uur

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) als onderlegger wordt in Nederland samengewerkt aan gezonde zorg. De ambitie hierbij is om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Passende zorg moet waarde toevoegen aan de gezondheid van mensen tegen een proportionele inzet van middelen, personeel en grondstoffen. Voor passende zorg geldt dat het om zorg gaat waarvan op basis van de wetenschap en praktijk aannemelijk is dat het op groepsniveau effectief en doelmatig is.

 

Diverse belangrijke afspraken ten behoeve van passende zorg liggen al geruime tijd ten grondslag aan de regionale zorg voor mensen met een cerebrovasculair accident (CVA) of ander niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hierbij gaat het afspraken als: zorg komt tot stand samen met de patiënt, partijen werken samen en maken hierover afspraken, partijen monitoren de kwaliteit en continuïteit van zorg (incl. diagnostiek, behandeling, en nazorg), zetten zich in voor versterking van de eerstelijnszorg, werken aan domein-overstijgende samenwerking.

 

Vanwege de relevante ervaringen met regionale zorg voor mensen met CVA/NAH vinden gesprekken plaats met Zorginstituut Nederland (ZIN) in drie regio’s (Eemland, Friesland, Oss/Maashorst/Meierij) om o.a. lessen te trekken uit transformaties ten behoeve van regionale netwerkzorg. Hierbij komen naast ervaringen ook knelpunten aan bod, zoals bekostiging, het financieel ondersteunen van (domeinoverstijgende) samenwerkingsverbanden en het beschikbaar krijgen en stellen van basisdata en regioanalyses.

 

De met ZIN gedeelde lessen worden later dit jaar gedeeld. In de aanloop hiernaartoe hebben Ton Schulte, centrummanager bij Meander Medisch Centrum, en Bas Vreugdenhil, medisch adviseur bij Coöperatie VGZ, zich bereid verklaard om, onder aanvoering van Bert Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland, met elkaar in gesprek te gaan over de transitie naar integrale netwerkzorg voor mensen met CVA/NAH.

 

Onderwerpen die hierbij aan bod zullen komen, zijn:

  • de onderlinge rolverdeling in de regio;
  • de overwegingen achter de keuzes voor bepaalde samenwerkingsmodellen;
  • de rol die bekostiging van zorg speelt bij de transitie naar integrale netwerkzorg;
  • de invloed van contracten tussen verzekeraars en aanbieders op de ontwikkeling van zorguitgaven in de regio.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden