Leernetwerk Knowledge Brokers

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert het Leernetwerk Knowledge Brokers  om een  project uit te voeren op de werkvloer middels de methode Design Thinking. 

Het Leernetwerk Knowledge brokers  ondersteunt de organisaties en 1e lijns praktijken bij de implementatie van kwaliteitsstandaarden (bijv. de Richtlijn Beroerte en de Zorgstandaard CVA/TIA, herziening gereed voorjaar 2024).
Het netwerk bestaat sinds 2011. In 2023 nemen 75 Knowledge Brokers van 22 instellingen (ziekenhuizen, -geriatrische- revalidatiecentra en thuiszorg) deel. In elk van deze instellingen werken twee of drie Knowledge brokers. Een Knowledge Broker is een initiatiefrijke behandelaar of verpleegkundige.

De organisaties die deelnemen ervaren dat de Knowledge Brokers vernieuwing aanjagen én concrete resultaten boeken met hun project. Daarnaast is de uitwisseling tussen organisaties zeer inspirerend.

Sinds 2022 is het voor eerste lijns praktijken mogelijk om deel te nemen aan het Leernetwerk Knowledge Brokers. Als zij deelnemen, worden zij automatisch lid van het Kennisnetwerk CVA Nederland.

In onderstaande vlog van de voorjaarsdag 2023 en de animatie wordt het Leernetwerk Knowledge Brokers  uitgelegd.

 

Projectmatig werken – Design Thinking

Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert zorgverleners projecten uit te voeren volgens een projectmatige opzet volgens Design Thinking:

 • Jaarlijks wordt een tweedaagse scholing projectmatig werken volgens de methode van Design Thinking aangeboden.
 • Leden van het LeernetwerkKnowledge Brokers  volgen twee netwerkdagen waar een onderdeel van het projectmatig werken wordt uitgediept om te groeien in het projectmatig werken. Ook is het onderdeel Meet-the-Expert een vast onderdeel van deze bijeenkomsten. 
 • Leden van het  Leernetwerk krijgen op verschillende momenten in het jaar de gelegenheid om aan collega’s van andere organisaties feedback op het project te vragen.

De voordelen van het projectmatig werken volgens Design Thinking zijn:

 • Een methodische manier van projectmatig werken helpt bij het bereiken en bevorderen van de kwaliteit van de innovatie;
 • Er wordt middels een kort en cyclisch proces aan een project gewerkt;  
 • De wensen en behoeften van de klant worden uitgebreid in kaart gebracht;
 • Er kunnen meerdere prototypes kunnen gemaakt en getest worden, waardoor snel duidelijk is wat wel of niet werkt.
 • In een vroeg stadium is er aandacht voor borging van het project dit helpt bij het bijhouden en zichtbaar maken van de innovatie.

 

Jaarthema Leernetwerk Knowledge Brokers

Ieder Knowledge Broker jaar kent een thema. Dit thema geeft richting aan de projecten van de Knowledge Brokers. Het thema uit zich daarnaast in de inhoud van de netwerkdagen die twee keer per jaar worden georganiseerd. In de kennisbank wordt inhoudelijke informatie verzameld over het thema en zo inzichtelijk gemaakt voor alle Knowledge Brokers.

Voor 2024 is het thema Technologie in de Zorg uitgewerkt. Expert van de voorjaarsdag is Dr. Jorit Meesters.

 

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op. 

Veel gestelde vragen over het Leernetwerk Knowledge Brokers

In 2011 is het Leernetwerk Knowledge brokers gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA/NAH zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

In 2011 is het Leernetwerk Knowledge Brokers gestart op initiatief van de Werkgroep CVA Nederland, de Dutch Society of Neurorehabilitation en het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (projectuitvoering), met subsidie van het Innovatieprogramma Revalidatie (ZonMw). Het netwerk is gestart met de intentie dat dit zou blijven bestaan, ook als de projectsubsidie eind 2012 zou stoppen.
Het Kennisnetwerk CVA NL wil de centrale plaats voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van CVA zorg zijn en heeft daarom besloten het netwerk per 1 januari 2013 voort te zetten.

 • Een Knowledge Broker is een initiatiefrijke zorgverlener die de taak heeft om zorgvernieuwing vorm te geven op de werkvloer. De Knowledge Brokers kiezen, in samenspraak met het management en op basis van analyse van de huidige situatie in hun organisatie, voor concrete verbeter-doelstellingen en schrijven een plan van aanpak om deze te realiseren.
 • De Knowledge Brokers coördineren de uitvoering van dit plan in de eigen organisatie. Ze werken hierbij samen met organisaties betrokken bij de revalidatie van CVA/NAH patiënten in de regio. 
 • Knowledge Brokers realiseren in hun instelling dat er aandacht is voor evidence based werken en dat er zo veel mogelijk volgens de richtlijnen wordt gewerkt. De Knowledge Broker vertaalt wetenschappelijke kennis op een dusdanige manier, dat die kennis gebruikt kan worden in praktijksituaties. 
 • Het fenomeen ‘Knowledge Broker’ komt oorspronkelijk uit Canada. Er is besloten deze Engelse naam te behouden, omdat ook bij andere diagnoses in de revalidatie Knowledge Brokers actief zijn en het goed is daarbij aan te sluiten.


Lees alvast de
tips die door Knowledge Brokers zijn gegeven om tijd vrij te maken voor de projecten en hoe collega’s kunnen merken dat je een Knowledge Broker bent

Aanpak
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de concrete verbeterdoelstellingen volgens een projectmatige opzet gerealiseerd. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt daartoe scholing in het projectmatig werken. Thema’s in deze scholing zijn:

 • Opstellen van een projectplan a.d.h.v. een format
 • Formuleren van doelstellingen
 • Meten van verbetering
 • Opzetten van activiteiten en planning
 • Borgen van de resultaten
 • Design thinking


Resultaten

Uit de evaluatie van begin 2019, onder zorgmanagers en Knowledge brokers, blijkt dat zij tevreden zijn over deelname aan het netwerk en de vruchten die het afwerpt. De meerwaarde wordt onder andere gezien in het gezamenlijk werken aan een implementatieproject dat aansluit op vragen die op een afdeling of in een organisatie/keten leven en de ondersteuning voor een succesvolle implementatie van verbeterprojecten. Ook draagt het volgens velen bij aan betere multidisciplinaire samenwerking in het CVA/NAH samenwerkingsverband. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? U leert van elkaar!

Zeer veel, namelijk 91% van de managers en 83% van de Knowledge brokers, zouden andere organisaties aanraden om deel te nemen. Lees in de bijlage de 10 redenen waarom.

In 2012 is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan om te zien of de inzet van Knowledge brokers echt impact heeft op de zorgpraktijk. Dit lijkt het geval. Nadat Knowledge brokers een half jaar actief zijn geweest met de implementatie van de richtlijnen over intensief oefenen, voelden patiënten zich meer gestimuleerd om fysiek actief te zijn in vergelijking met voordat de Knowledge brokers begonnen.

Klik hier voor het lezen van de samenvatting van het artikel ‘Encouraging post-stroke patients to be active seems possible: results of an intervention study with knowledge brokers’

Bijlage:
10-redenen-om-deel-te-nemen-aan-het-Knowledge-broker-netwerk-

Het Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteunt het Leernetwerk Knowledge Brokers door middel van:

Kennisbank Leernetwerk Knowledge Brokers 
Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Leernetwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn. Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben hier toegang toe en kunnen deze kennis gebruiken om de implementatie in hun instelling vorm te geven. De uitwerking van deze thema’s met tools staan in de Kennisbank. Deze Kennisbank wordt regelmatig vernieuwd.

Regionale (keten)netwerken 
Het Kennisnetwerk CVA NL stimuleert het uitwisselen van producten, leerervaringen en kennis tussen de deelnemende organisaties. Dit gebeurt door het organiseren van twee netwerkbijeenkomsten per jaar en via een besloten deel op de website van het Kennisnetwerk CVA NL 
Het netwerk is verdeeld in 3 regio’s om het kennis delen binnen de regio te stimuleren. De regionale netwerken worden aangestuurd door regiokartrekkers die ondersteund worden door het landelijk bureau van het Kennisnetwerk CVA NL.

Scholing (nieuwe) Knowledge Brokers 
Nieuwe Knowledge Brokers krijgen allemaal een scholing van twee dagdelen. Daarin leren ze de benodigde kennis van projectmanagement  en implementatie om direct aan de slag te kunnen. De scholingsdagen vinden digitaal plaats. Knowledge Brokers die al veel kennis en ervaring met bovengenoemde thema’s hebben, kunnen in overleg vrijstelling krijgen voor (een deel van) de scholing. Neem daartoe contact op.

Ondersteuning bij uitvoer implementatie 
De Knowledge Brokers maken jaarlijks een implementatieplan en voeren dat uit. In 2022 worden zij in drie digitale workshops geleerd om aan de hand van tools van Design Thinking in korte verbetercycli het implementatieproject vorm te geven. Ze worden daarbij ondersteund door het Kennisnetwerk CVA NL, de regiokartrekkers en hun collega Knowledge Brokers. Zo krijgen ze feedback op hun implementatieplannen en is er tijdens de netwerkbijeenkomsten aandacht voor knelpunten die ze gedurende de implementatie in de praktijk tegenkomen. De Knowledge Brokers voeren hun plan uit volgens een landelijk vastgestelde planning.

Werven van een Knowledge Broker 
Een kritische succesfactor is uiteraard de Knowledge Broker zelf. Het aanstellen van de juiste persoon is dus van groot belang. Om managers te helpen bij het selecteren van een geschikte Knowledge broker heeft het Kennisnetwerk CVA NL een functiebeschrijving, achtergrondinformatie en een voorbeeld vacaturetekst beschikbaar. 

Projectmatig werken 
Binnen het Knowledge broker netwerk worden de projecten uitgevoerd volgens een projectmatige opzet. Elke nieuwe Knowledge broker krijgt scholing in het projectmatig werken. Vanaf 2022 wordt de methode Design Thinking toegevoegd aan de bestaande ondersteuning. Deze methode wordt aangeboden aan alle Knowledge brokers.

De voordelen van het projectmatig werken zijn:

 • Dat er vooraf gezamenlijk nagedacht wordt over het doel, activiteiten en grenzen. Dit bevordert de kwaliteit en helpt bij het bereiken van het resultaat.
 • Dat er al in een vroeg stadium aandacht voor de borging en meten van het resultaat is. Dit helpt bij het behouden van het resultaat en het zichtbaar maken dat er iets verbetert

Meer lezen?
Projectmatig creëren, Jo Bos en Ernst Harting, 2015
Implementatie, effectieve verbetering in patiëntenzorg, Richard Grol en Michel Wensing,
Design Thinking

Het Kennisnetwerk CVA NL kiest, in overleg met het Knowledge broker netwerk, thema’s gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijnen die de focus van implementatie zijn.
Rondom die thema’s worden innovaties, implementatietips en praktische producten verzameld. De deelnemende organisaties hebben toegang tot deze ‘Kennisbank Knowledge brokers’ en gebruiken de kennis om de implementatie in hun instelling vorm te geven. De thema’s komen uit bestaande richtlijnen en relevante zorgstandaarden. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in de ‘Kennisbank’ op deze site. 

(Para)medici en verpleegkundigen kunnen zich aanmelden als Knowledge broker wanneer zij een team vormen van 2 of 3 zorgverleners. Voor Knowledgebrokers uit de tweedelijn geldt een dringend advies om een team te vormen van een verpleegkundige en een paramedici. Voor eerstelijnszorgverleners gelden andere voorwaarden. 

Voorwaarde voor deelname is dat de de instelling of de eerstelijns praktijk onderdeel is van een regionaal samenwerkingsverband gericht op CVA. 

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat:

 • Commitment van het teammanagement/de eerstelijns praktijk voor de implementatie van bestaande richtlijnen en zorgstandaarden van essentieel belang is. Dat commitment is noodzakelijk voor Knowledge brokers om ook echt verbeteringen te kunnen realiseren in hun instelling/praktijk.
 • Elke organisatie/praktijk twee of drie Knowledge brokers  elk voor gemiddeld 2 uur per week vrij stelt voor het Knowledge broker werk. Deze Knowledge brokers zijn directe collega’s van elkaar (bijvoorbeeld werkzaam in hetzelfde team). 
 • Knowledge brokers moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de 2 netwerkbijeenkomsten per jaar en de scholing voor nieuwe Knowledge brokers te volgen. Voor de eerstelijns praktijk geldt hetzelfde advies. Het verdient de voorkeur om in een duo knowledge broker te zijn,
 • Er een deelnemersbijdrage wordt gevraagd.
 • De organisatie bereid moet zijn om af en toe een netwerkbijeenkomst op uw locatie te willen facilitairen (vergaderruimte beschikbaar stellen en catering verzorgen).
 • De resultaten van het project gedeeld kunnen worden met andere organisaties tijdens de netwerkdagen, het jaarlijkse symposium en informatie delen met andere instellingen die geïnteresseerd zijn in het resultaat te woord staan of te ontvangen.
 • Deelname is voor minimaal 1 jaar. In januari start er een jaarcyclus. 

Om bovenstaande te borgen tekent de organisatie bij aanvang een overeenkomst met het Kennisnetwerk CVA. Nederland: KBnetwerk_KNCN_deelnemersovereenkomst2022Deelnemersovereenkomst_KBnetwerk_2022

Voor deelname aan het Knowledge broker netwerk CVA wordt in 2022 de volgende financiële bijdrage gevraagd:

€ 1.995,- per instelling (twee of drie Knowledge brokers)
€ 495,- voor de scholing van één Knowledge broker (eenmalig bij start van een nieuwe Knowledge broker)

Voor eerstelijns praktijken:
€ 380,- kosten deelname voor 1 of 2 knowledge brokers
€ 225,- voor de scholing (eenmalig)

Jaarlijks wordt er accreditatie aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • Twee jaarlijkse netwerkbijeenkomsten 
 • Scholing projectmatig werken voor nieuwe Knowledge brokers 

Accreditatie wordt aangevraagd voor: verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten.

De punten worden online bijgeschreven in het scholingsregister van de betreffende beroepsvereniging. Verpleegkundigen (BIG) die zich niet geregistreerd hebben bij hun beroepsvereniging krijgen helaas geen punten toegekend omdat zij nog geen online dossier hebben. Inloggegevens zijn op te vragen bij de beroepsvereniging. 

In 2023 participeren 75 Knowledge brokers uit 23 instellingen. 

Deze Knowledge brokers zijn werkzaam in verschillende instellingen waaronder:

 • Ziekenhuis
 • Revalidatiecentra (MSR + GRZ)
 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg 
 
De volgende instellingen participeren in 2023 aan het Knowledge broker Netwerk:
 
 • MIjzo
 • Revant Revalidatie Centrum
 • De Marq
 • WZH Haaglanden
 • Vitalis
 • Van Neynsel – Eempoort revalidatiecentrum
 • Maartenskliniek
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • Maxima Medisch Centrum
 • Tolbrug MSR
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Vivent
 • Amsterdam UMC
 • Careyn Maria-Oord
 • Magentazorg
 • UMC Utrecht
 • Reade
 •  Zorggroep Treant
 • Axioncontinu, De Parkgraaf
 • Evean
 • Basalt
 • UMCG, Centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord
 • De Hoogstraat

In 2023 participeren 75 Knowledge brokers uit 22 instellingen. 

Deze Knowledge brokers zijn werkzaam in verschillende instellingen waaronder:

 • Ziekenhuis
 • Revalidatiecentra (MSR + GRZ)
 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorg
 • Eerstelijnszorg 
 
De volgende instellingen participeren in 2023 aan het Knowledge broker Netwerk:
 • MIjzo
 • Revant Revalidatie Centrum
 • De Marq
 • WZH Haaglanden
 • Vitalis
 • Van Neynsel – Eempoort revalidatiecentrum
 • Maartenskliniek
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • Maxima Medisch Centrum
 • Tolbrug MSR
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Vivent
 • Amsterdam UMC
 • Careyn Maria-Oord
 • Magentazorg
 • UMC Utrecht
 • Reade
 •  Zorggroep Treant
 • Axioncontinu, De Parkgraaf
 • Evean
 • Basalt
 • UMCG, Centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord
 • De Hoogstraat
 • PZC Dordrecht

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op! We kijken samen of deelname mogelijk is.  

Per mail: 
info@kennisnetwerkcva.nl 
Per telefoon: 06- 10100743