Missie en Visie

MISSIE

Na een cerebraal vasculair accident (CVA) of een ander niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt het leven vaak anders. Voor degene die een hersenletsel krijgt maar veelal ook voor hun naasten. Een CVA/NAH leidt vaak tot een ‘breuk op de levenslijn’. Er kan sprake zijn van diverse zichtbare en onzichtbare gevolgen voor het dagelijks functioneren. Goede zorg en ondersteuning is hierbij nodig, op de diverse dimensies van gezondheid: lichamelijk, mentaal, spiritualiteit, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Het uitgangspunt is daarbij het (terug)krijgen van functioneren, van veerkracht en vaardigheden om gezond te blijven én van optimale participatie. Bij deze zorg en ondersteuning zijn diverse professionals en organisaties betrokken, veelal gedurende enkele jaren na het optreden van een CVA/NAH. Goede afstemming tussen deze professionals en organisaties in de regio is noodzakelijk. 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken. 
KNCN richt zich op de acute, revalidatie en chronische fase. In de acute fase zijn de activiteiten in het algemeen CVA specifiek, in de revalidatie en chronische fase wordt verbinding gezocht met de zorg voor mensen met NAH.

Afstemming en samenwerking
De CVA/NAH zorg is georganiseerd in regionale netwerken of zorgketens. Dit zijn samenwerkingsverbanden  van verschillende instellingen in een regio die betrokken zijn bij het gehele CVA/NAH-zorgtraject. Deze regionale netwerken zijn nodig voor het coördineren en organiseren van de zorg tussen professionals en organisaties, rondom het netwerk van de patiënt en zijn/haar behoeften of wensen. De onderlinge samenwerking tussen professionals en organisaties blijft een aandachtspunt; steeds weer blijkt dat patiënten dit als een van de belangrijkste verbeterpunten voor de zorg zien. Uitdagingen in de samenwerking liggen er op diverse gebieden, bijvoorbeeld bij ‘de overdracht’ tussen organisaties; op het gebied van kennis hebben van de sociale kaart ofwel van elkaars toegevoegde waarde; op signalering van (on)zichtbare gevolgen; op juiste diagnose, triage en doorverwijzing. Daarvoor is onderlinge afstemming en samenwerking in de regio nodig. 

Up-to-date
Er komen steeds nieuwe diagnostische instrumenten en medische behandelingen voor CVA/NAH beschikbaar. Ook op de werkvloer zijn er continue nieuwe inzichten om de zorg en ondersteuning bij een CVA/NAH te verbeteren. Deze kennis moet gedeeld worden met én tussen de regionale zorgnetwerken. Dat geldt ook voor andere kennis; bijvoorbeeld vanuit beleid, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars.  

Het Kennisnetwerk CVA Nederland wil de missie “het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud van de multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgketens realiseren door: 

 • Het landelijk agenderen van thema’s ter verbetering van regionale CVA/NAH zorg; 
 • Het verzamelen en delen van up-to-date kennis over de samenwerking en inhoud van de CVA/NAH zorg, ten behoeve van de regionale netwerken; 
 • Het ondersteunen van de samenwerking en afstemming in de regionale netwerken; 
 • Het stimuleren en ondersteunen van verbeteracties in de regionale netwerken;  

Voorwaarden om het bovenstaande te realiseren zijn:

 • We zijn een landelijk netwerk
 • We verbinden regionale organisaties en professionals
 • We zijn onafhankelijk
 • We opereren multidisciplinair

Speerpunten voor de komende jaren 

 • Aansluiting en kwaliteit van de eerste lijn 

In de regionale CVA zorgketens is de tweede lijn goed vertegenwoordigd. De aansluiting van eerstelijns zorgorganisaties en eerstelijns zorgverleners bij het regionale netwerk is in veel regio’s nog een uitdaging. Voor patiënten en naasten is het juist belangrijk dat de CVA/NAH zorg in de thuissituatie beter wordt en dat zij zorg krijgen van zorgprofessionals die ook voldoende kennis en vaardigheden hebben die specifiek benodigd zijn voor patiënten met een CVA/NAH en hun naasten. Daarnaast worden er stappen gezet om de kwaliteit van zorg in de eerste lijn zichtbaar te maken en deze door te ontwikkelen.  

 • Samenwerking met NAH 

Veel regionale CVA zorgketens zoeken momenteel de samenwerking met NAH activiteiten. In een aantal regio’s is die samenwerking al een feit. De ketencoördinatoren van de regionale netwerken willen leren van de andere regio’s hoe deze integratie van de regionale CVA/NAH zorg het beste kan worden vormgegeven en onder welke voorwaarden. Ook landelijk wordt er momenteel een alliantie opgericht om de stakeholders die betrokken zijn bij de zorg rondom CVA/NAH te verbinden.

 • Organisatie van nazorg optimaliseren

De laatste jaren zijn diverse ontwikkelingen en initiatieven vanuit het zorg- en het onderzoeksveld ontplooid om mensen met hersenletsel en hun naaste(n) passende begeleiding en ondersteuning te bieden op die momenten dat zij dat nodig hebben. Het streven is om afstemming en doorontwikkeling gezamenlijk met andere organisaties vorm te geven.

 • Leg de Link met hersenletsel

In de huisartsenpraktijk is het een uitdaging om hersenletsel te signaleren en naar de juiste zorgverlener in de regio door te verwijzen. Er worden diverse activiteiten ontplooit om de kennis in de huisartsenpraktijk te verhogen en de de juiste doorverwijzing vorm te geven.

VISIE

Onze droom is het verbeteren van de regionale CVA/NAH zorg – op het gebied van samenwerking en op inhoud. Dat regionale zorgorganisaties en zorgprofessionals zo met elkaar samenwerken dat de zorg goed afgestemd wordt op de behoeften en wensen van de patiënten en zijn naasten. Dat zij up-to-date zijn in kennis over goede CVA/NAH zorg. Dat zij reflecteren op eigen handelen en verbeteringen doorvoeren op de werkvloer. 

Dit willen we bereiken door: 

 • Het actief verzamelen van nieuwe kennis, ontwikkelingen en tools; bij beleidsinstanties, kennisinstituten, zorginstellingen, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en bij onze aangesloten deelnemers (ketencoördinatoren, knowledge brokers en overige leden). 
 • Het actief delen van kennis; op onze website en het forum welke specifiek toegankelijk is voor medewerkers van aangesloten CVA-zorgketens én tijdens de door ons georganiseerde bijeenkomsten (netwerkdagen en symposium) voor ketencoördinatoren, knowledge brokers en anderen. 
 • Het bieden van scholing over thema’s gerelateerd aan samenwerking in de regionale netwerken en de inhoud van de zorg. 
 • Het ontwikkelen en delen van kwaliteitsdocumenten, kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsindicatoren én het stimuleren van de verbetercyclus. 
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van juiste competenties en vaardigheden van ketencoördinatoren en knowledge brokers (scholing, leernetwerk, forum). 
 • Het stimuleren van praktijkgericht onderzoek gericht op netwerkzorg. 
 • Het stimuleren en initiëren van verbeteracties door het Knowledge brokers netwerk, door projecten en door middel van ketenvisitaties met geschoolde ketenvisiteurs en door afname van het zelfevaluatie instrument voor ketenzorg. 
 • Het verbinden van ten minste 90% van alle regionale netwerken aan ons landelijk netwerk.  
 • Het laten participeren van professionals uit zorgketens in onze werkgroepen en projectgroepen. 
 • Het actief samenwerken met patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen op bepaalde thema’s.