Jaarplan 2024

Inleiding

Het Jaarplan 2024 van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) geeft een compact overzicht van activiteiten die zullen worden ondernomen in het licht van de missie van KNCN: het verbeteren van de afstemming, samenwerking en inhoud van multidisciplinaire transmurale zorg in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken. De activiteiten zijn ondergebracht in drie gebieden die met elkaar in verbinding staan en overlap hebben. Deze gebieden zijn: innoveren, samenwerken, informeren & leren.

Met de activiteiten in haar jaarplan voor 2024 beoogt KNCN in te spelen op de behoeften van haar deelnemers en op relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de (organisatie van) zorg voor mensen met een CVA/NAH. Hierbij moet worden gedacht aan enerzijds de ontwikkeling van de huidige deelnemers aan KNCN (en daarmee hun ondersteuningsvragen en -behoeften) en anderzijds ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal vlak die bepalend zijn voor de nabije toekomst van de zorg voor mensen met een CVA/NAH. Voorbeelden hiervan zijn: het integraal zorgakkoord, passende zorg en het European Stroke Action Plan.

Een deel van de activiteiten in het Jaarplan 2024 komen voort uit eerder geïnitieerde activiteiten. Daarnaast bevat het Jaarplan 2024 ruimte voor nieuwe activiteiten.

Innoveren

Leernetwerk Knowledge Brokers

Dit leernetwerk faciliteert en stimuleert innovatoren om door het implementeren van richtlijnen de kwaliteit van zorg op hun werkvloer te verbeteren. Het leernetwerk kent een jaarcyclus met ieder jaar een ander thema.

Uitdagingen voor 2024:

 • Hoe zorgen we voor een optimaal resultaat van de innovatoren? Wat hebben zij nodig?
 • Hoe kunnen we regionale netwerken faciliteren via dit netwerk die de verbinding willen maken tussen wat in het netwerk gebeurt en de regio?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het Leernetwerk KB gezien wordt als DE manier om zorgverleners op te leiden tot zorginnovatoren?
 • Hoe kunnen we het leernetwerk benutten om de groep ervaren innovatoren te faciliteren in verdere verdieping van kennis en kunde?

Zelfevaluatie/ SAP-E

In 2023 is de Zelfevaluatie aangeboden aan regionale netwerken. Het is benut voor verdere samenwerking in de regio tussen het werkveld CVA en NAH. Daarnaast is er spiegelinformatie vanaf 2012 opgebouwd. 

Sap-E is de aansluiting met de Europese ontwikkelingen. Er is een Europese overeenkomst waarbij KNCN nationale coördinator is voor Nederland. Als onderdeel hiervan worden landelijke data gedeeld in Europees verband. Hiervoor bestaat contact met DICA.

Uitdagingen voor 2024:

 • Uitzoeken wie welke gegevens verzameld in Nederland m.b.t. kwaliteit van zorg voor mensen met CVA (per fase van het continuüm en met onderscheid naar structuur, proces en uitkomsten)
 • Wat wordt door wie met deze gegevens gedaan? En wat niet en waarom niet?
 • Welke rol kan KNCN vervullen in het verzamelen en/of analyseren van deze data alsook in het interpreteren en/of rapporteren van de inzichten en aanbevelingen?

Masterplan nazorg

Eerder is op initiatief van KNCN informatie verzameld over knelpunten en reeds ontwikkelde initiatieven m.b.t. nazorg voor mensen met CVA/NAH. Op basis van deze informatie, zijn de onderstaande thematische pijlers geïdentificeerd. Deze zijn besproken door diverse belanghebbenden en voor ieder punt zijn uitdagingen geformuleerd die uitgewerkt zullen worden in een nationaal verbeterplan.

Uitgewerkt wordt:

 • Toetsen van initiatieven aan bestaande beschrijvingen van wat goede zorg is
 • Informatievoorziening
 • Visiedocument Integrale nazorg hersenletsel
 • Financiering van nazorg 

Uitdagingen zijn om de ontwikkelingen van het brede werkveld met elkaar te verbinden en gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor nazorg die menswaardig, duurzaam en houdbaar is.

Transitie van zorg (ZIN – KNCN – practices)

In 2023 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) het KNCN benaderd om bij de regionale netwerken zogenaamde ‘werkende mechanismes’ op te halen wat betreft menswaardige, houdbare en duurzame zorg. Dit proces loopt in 2024 door. Doel is om kennis die is ontwikkeld in drie regio’s op te halen, te toetsen op haalbaarheid voor landelijke implementatie en de implementatie landelijk te stimuleren. Dit heeft mogelijk verbinding met het masterplan nazorg. Uitkomst is een rapportage van goede voorbeelden waar het werkveld kennis van kan nemen en inzichten waarmee KNCN ook andere netwerken kan ondersteunen. Ook de relatie met ZIN wordt als waardevol gezien.

Samenwerken

Leg de Link

In 2023 zijn Leg de Link kennismakingsessies georganiseerd in regio’s. In 2024 is de verwachting dat er nog sessies georganiseerd worden door regio’s die in 2023 hier niet aan toe kwamen. Daarnaast zijn er gesprekken met de Stichting KOH om te komen tot een breder aanbod om huisartsen te faciliteren om te investeren in inhoudelijke kennis en kennis over welke zorgvragen ze bij welke professional in hun regio kunnen neerleggen.

Leernetwerk Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

Dit leernetwerk vloeit voort uit de ontwikkeling van de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg hersenletsel. Dit leernetwerk brengt de ontwikkelingen in de regionale eerstelijns netwerken in kaart en deelt deze kennis met het werkveld. Daarnaast is er in deze netwerken behoefte aan inhoudelijke en praktische kennis, formuleren wat de juiste zorg op de juiste plaats is, naast dat het eerstelijns netwerk een uitdaging heeft in het zichtbaar zijn voor zowel verwijzer als zorgvrager.

Voor een deel wordt dit leernetwerk gefinancierd via een fellowship van ZonMw en bijdragen van Hersenstichting en van partners die waren betrokken bij de ontwikkeling van de Handreiking.

Leernetwerk Regionale Coördinatoren

In dit leernetwerk worden regionale coördinatoren, die de taak hebben om in hun regio afstemming tussen zorgorganisaties te coördineren, met de daarbij behorende acties ondersteund. Het takenpakket van de verschillende coördinatoren is afhankelijk van de afspraken in de regio. Daarnaast is er verschil in de doelgroep van deze netwerken, dat zijn mensen met een CVA, NAH en combinaties van beide gezondheidsproblemen.

De volgende uitdaging worden in 2024 onderzocht:

 • Hoe kan de beschikbare kennis zo goed mogelijk worden gedeeld tussen de regionale coördinatoren?
 • Waar liggen welke uitdagingen op het gebied van samengaan van zorg voor mensen met een CVA en NAH (op het niveau van bestuur, strategisch en organisatorisch)?
 • Hoe kan de samenwerking tussen de coördinatoren CVA en NAH in de regio worden versterkt?

Samenwerking LOHL – KNCN

Na een positief verlopen verkenningsfase richten de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams (LOHL) zich op landelijke samenwerking. Beide stichtingen ondersteunen regionale zorgnetwerken voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Door hun krachten te bundelen, verwachten de stichtingen beter in staat te zijn om de doorgroei van regionale zorgnetwerken te stimuleren en ondersteunen, zodat mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel passende(re) zorg ontvangen. Concrete uitwerking volgt in een gezamenlijk traject.

Informeren & Leren

Symposium

Ook in 2024 wordt het jaarlijks symposium georganiseerd (zo’n 250-300 deelnemers). De symposium commissie zal deels worden vernieuwd met als doel om o.a. verder te professionaliseren in kwaliteit programma en sprekers, aantal deelnemers uit te breiden, meer sponsoren te bereiken.

Managers-bijeenkomsten

In 2023 is begonnen met de voorbereidingen voor bijeenkomsten bedoeld voor managers en bestuurders van keten en regionale netwerken. Het doel is om 4 bijeenkomsten te organiseren om KNCN zichtbaar(der) te maken bij bestuurders en managers, alsook om aan de hand van de onderwerpen die worden besproken na te gaan of hier mogelijkheden liggen voor KNCN in het ontwikkelen van een aanbod voor managers en/of bestuurders.

Podcasts

Ook in 2024 zal KNCN podcasts aanbieden, zoveel mogelijk als neven-product van andere activiteiten met als doel om de inzichten en aanbevelingen hiervan op een toegankelijke wijze te verspreiden.

Webinars

Ook in 2024 zal KNCN 2 webinars aanbieden die inhoudelijk aansluiten bij de thema’s die zijn gekozen voor European Stroke day en World Stroke Day.

Website

In 2024 zal de website van KNCN deels worden vernieuwd ter verbetering van het delen van informatie over de missie van KNCN, haar aanbod en activiteiten, het in contact treden met deelnemers en andere geïnteresseerden, en als platform voor diensten (o.a. kennisbank en Zelf-Evaluatie).

Nieuwsbrief

Voor het verspreiden van actuele berichten zal KNCN haar e-nieuwsbrief blijven uitbrengen.