Lopende projecten

De zorgtandaard Hersenletsel wordt halverwege 2021 opgeleverd. De herziening van de zorgstandaard CVA/TIA en de zorgstandaard traumatisch hersenletsel dan een feit.
Het werkveld heeft ervoor gekozen de implementatie van de zorgstandaard door 3 thema’s uit te diepen. Daarbij is samenwerking gezocht met andere initiatieven die buiten het KNCN gaande zijn. De activiteiten die in 2020 in gang gezet zijn, krijgen in 2021 hun vervolg.  

 

Het Kennisnetwerk is de volgende projecten gestart:

Kwaliteitsverbetering zorg 1e lijn i.s.m. KNGF, Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA.

Doel van het project is om de doorverwijzing tussen enerzijds huisartsen en revalidatieartsen en anderzijds ergotherapeuten en logopedisten te verbeteren. Hiervoor wordt een handreiking ontwikkelt met aanbevelingen over:

  1. Welke kennis en vaardigheden nodig zijn om mensen met verschillende ernst van hersenletsel te behandelen;
  2. Hoe een regionaal netwerk van zorgverleners de juiste zorg op het juiste moment kan realiseren voor mensen met hersenletsel;
  3. Hoe patiënten/cliënten de juiste therapeuten kan vinden in relatie tot de ernst van het hersenletsel;
  4. Hoe huisartsen en revalidatieartsen de juiste therapeuten kunnen vinden in relatie tot de ernst van het hersenletsel.

Van dit project merken patiënten /cliënten dat het hen duidelijker wordt waar zij de therapeut kunnen vinden voor de juiste zorg. De huisarts en revalidatiearts kunnen hun verwijzing beter uitleggen aan de patiënt/cliënt. Zo wordt bevorderd dat de patiënt/cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Lees hier de publieksversie van het project.

 Implementatie visiedocument Casemanagement

Bij de patiëntenvereniging en onder zorgprofessionals is er behoefte aan een kompas voor casemanagement hersenletsel. Het Visiedocument Casemanagement is een eerste aanzet tot dit kompas, opgesteld door een brede vertegenwoordiging uit het werkveld. Het is bedoeld als input voor de Zorgstandaard Hersenletsel die op dit moment in ontwikkeling is en als hulpmiddel voor de regionale samenwerkingsverbanden en ketens.
De inzet van casemanagement kan vanaf het moment van ontstaan van het hersenletsel mensen op weg helpen in hun proces van herstellen en leren leven met hersenletsel en in het wegwijs maken in de wereld van zorg en ondersteuning. Het is de sleutel in het voorkomen van achteruitgaan van kwaliteit van leven en participatie. Dat is hard nodig, blijkt uit de ervaringen van veel mensen met hersenletsel en hun naasten.

In april 2021 start een implementatieproject waarin het Kennisnetwerk CVA Nederland regionale samenwerkingsverbanden ondersteunt in de implementatie middels een digitale implementatietool, digitale workshops projectmatig werken op basis van Design Thinking en een platform om kennis te delen.

Implementatie Wegwijzer.nl/hersenletsel.nl

In diverse regio’s zijn tussen de 1e en 2e lijns organisaties kwaliteitsafspraken gemaakt die de doorverwijzing van 2e naar 1e lijn monitoren. Vanuit het werkveld is het verzoek gekomen om voor zorgvragers en naasten een landelijk overzicht te maken van deze 1e lijns therapeuten. Er is aansluiting bij de al bestaande website Wegwijzer.nl gezocht. Op deze website kunnen alle behandelaren en zorgverleners zich aanmelden. Alleen die behandelaren die in de regionale samenwerkingsverbanden betrokken zijn, krijgen het logo van het Kennisnetwerk CVA Nederland bij hun naam, waaronder de kwaliteitseisen weergegeven zijn. Lees hier de minimale kwaliteitseisen. Het Kennisnetwerk CVA Nederland maakt zich sterk voor de doorontwikkeling van deze kwaliteitseisen.

Implementatie afstemming activiteiten CVA/NAH

Steeds meer regionale samenwerkingsverbanden CVA en NAH vinden elkaar en verkennen de weg om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van zorg in de regio. Daarvoor zijn in het werkveld verschillende modellen en activiteiten ontstaan. Deze modellen en activiteiten worden gedeeld in het werkveld door een expertisegroep tijdens een digitaal spreekuur vragen te laten beantwoorden. De data van de digitale spreekuren staan in de agenda. Ook is er een stappenplan voor een betere afstemming tussen CVA/NAH beschikbaar. In de loop van 2021 wordt onderzocht aan welke ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden behoefte hebben. Daarin wordt de verbinding met de coördinatiepunten hersenletsel verder verstevigd.