CVA/NAH symposium 2020: Kennis voor Nu voor de CVA/NAH zorg van morgeN

27 november 2020 9.00-13.30 uur

Vanwege corona is het symposium dit jaar anders van opzet dan we gewend zijn. Maar daarom niet minder waardevol wat betreft de inhoud! Het biedt nieuwe kansen die in een live symposium niet mogelijk zijn.

Sprekers die je live toespreken terwijl jij thuis of op het werk zit. Vragen stellen blijft mogelijk tijdens maar ook na het symposium. Sprekers worden afgewisseld met posterpresentaties en reclameblokken! Daarnaast is het mogelijk elkaar te ontmoeten in de chatrooms.

De minisymposia zijn webinars waaruit je niet hoeft te kiezen! Je kunt ze allemaal, wanneer het jou uitkomt volgen. Vragen kunnen per mail gesteld worden.

 

Presentaties key-note sprekers

Zelfmanagement_jezelf weer leren leven

Valproblematiek na CVA

Reperfusietherapie bij het acute herseninfarct

Overprikkeling na hersenletsel

Klinische uitkomstmaten vs. PROMs

 

Presentaties webinars

Samen oefenen met een naaste na een beroerte

Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand in sub-acute fase na CVA

ikoefenzelf.nl

Nazorgpoli CVA -structurele aandacht voor psychosociale problemen in de thuissituatie

De communicatieve vaardigheden van de zorgprofessionals zijn de kern van goede zorg 

 • Thema

  Kennis voor NU voor de CVA/NAH zorg van morgeN

 • Locatie

  Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  Niet leden € 250,-
  Leden, studenten en promovendi € 125,-
  Leden, studenten en promovendi met poster € 99,-

Aanmelden

Programma

Dagvoorzitter:  Prof. Dr. Anne Visser-Meily

 

9.00 uur

Welkomstwoord

Dr. Bert Vrijhoef, voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

 

9.10 uur

Inleiding

Prof. Dr. Anne Visser-Meily, dagvoorzitter en lid van de werkgroep Opleiding en Scholing

 

9.20 uur             

Zelfmanagement: je zelf weer leren leven!

Dr. Ton Satink, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

‘Zelfmanagement’ en ‘zelfregie’ zijn belangrijke concepten in de begeleiding van mensen met NAH. Ondanks dat richtlijnen beide concepten benoemen, blijkt in de praktijk dat deze concepten niet altijd bekend zijn of vooral vanuit medisch perspectief worden ingevuld. In deze presentatie staan beide concepten centraal. De verschillende dimensies, zoals medisch management, rol management en emotioneel management, worden toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan het proces van ontwikkelen van zelfmanagement op praktisch en existentieel niveau. Ook wordt stilgestaan bij aspecten die van belang zijn bij het ondersteunen en versterken van zelfmanagement en zelfregie.

 

9.45 uur

 

POSTER vlogs

 

Reclameblok sponsoren

10.00 uur

Een drukte van jewelste, overprikkeling na hersenletsel: wat we weten en wat we eraan kunnen doen

Prof. Dr. Caroline van Heugten, Universiteit Maastricht

Veel mensen geven aan last te hebben van overprikkeling na een hersenletsel. Bij de een betekent dat overgevoeligheid voor (harde) geluiden; bij de ander is het de drukte in een supermarkt op zaterdag. Het komt niet alleen bij hersenletsel voor, maar ook bij veel andere aandoeningen. Denk hierbij aan kinderen met autisme of ADHD. We weten niet precies wat overprikkeling is en of het wel bij iedereen om hetzelfde onderliggend probleem gaat. Daardoor hebben we geen goed diagnostisch instrument en geen goede effectieve behandeling. In de klinische praktijk geven we vooral adviezen om mensen te leren ermee om te gaan. In deze presentatie wordt een begin gemaakt om het containerbegrip te ontrafelen. En dat begint bij de constatering dat iedereen prikkels verwerkt, waarbij iedereen een eigen drempel heeft van wat hij of zij prettig vindt. Prikkelgevoeligheid is niet per definitie een stoornis en hoeft dan ook niet als zodanig te worden gezien. Ga bij ieder individu na wat de precieze oorzaken zijn van overprikkelingsklachten en biedt een oplossing op maat.

 

10.30 uur

POSTER vlogs

 

10.40 uur

Carrousel

 

 

11.05 uur

 

Valproblematiek na CVA: mechanismen, risicofactoren en behandeling.

Prof. Dr. Sander Geurts, Radboud UMC

De valincidentie van patiënten na een CVA is gemiddeld 2-3 keer hoger dan bij gezonde leeftijdsgenoten, hetgeen zich vaak al manifesteert tijdens de opname in een revalidatiekliniek. Het is opmerkelijk dat de valincidentie na ontslag en in de jaren daaropvolgend niet afneemt. Dit leidt tot veel secundaire problematiek zoals ziekenhuisopnamen, valangst, verminderde activiteit en sociaal isolement. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de belangrijkste risicofactoren en onderliggende mechanismen van valproblematiek na CVA. Zo blijkt dat verminderde balanscapaciteit de belangrijkste risicofactor vormt, naast overschatting van de eigen motorische vaardigheid. Ook wordt ingegaan op de (beperkte) evidentie voor de effectiviteit van valrisico-reductie door specifieke training bij mensen met een CVA en enkele recente ontwikkelingen op dit gebied.

 

11.35 uur

POSTER vlogs

 

11.45 uur

Klinische uitkomstmaten vs. PROMs: zijn traditionele case-mix voldoende voor correctie?

Dr. Hester Lingsma, Erasmus MC

In Nederland is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) als bron van transparante informatie over de kwaliteit van zorg. In deze bijdrage wordt ingegaan op een studie met als doel het ontwikkelen en vergelijken van zogenaamde case-mix modellen voor mortaliteit, een functionele uitkomst en kwaliteit van leven EQ-5D) bij CVA-patiënten. Hiervoor zijn data van 1022 CVA patienten uit 4 ziekenhuizen gebruikt.

Leeftijd, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score bij opname, en hartfalen blijken belangrijke voorspellers voor alle drie de case-mix modellen. De belangrijkste bevinding is dat er verschillen bestaan in case-mix factoren tussen de modellen die verschillende uitkomsten voorspellen (klinische versus PROMS). Specifieke voorspellers voor de PROM kwaliteit van leven waren geslacht, sociaaleconomische status en nationaliteit. Het is belangrijk dat bij het gebruik van PROMS, in de spreekkamer of voor het evalueren van kwaliteit van zorg, rekening wordt gehouden met case-mix factoren die PROMS voorspellen.

 

12.10 uur

Postervlogs

 

Carrousel

 

12.30 uur

Reperfusietherapie bij het acute herseninfarct

Prof. Dr. Renske van den Berg, Amsterdam UMC

De ruimere indicaties en behandelwindows voor zowel intraveneuze trombolyse als endovasculaire thrombectomie (tezamen reperfusietherapie genoemd) als behandelingen voor het acute herseninfarct worden besproken. De steeds belangrijker wordende rol van radiologische diagnostiek zal hierbij ook aan bod komen.

13.00 uur

Bekendmaking George Beusmansprijs

 

13.15 uur

Afsluiting

 

 

Webinars

De volgende webinars worden aangeboden dmv een link. Deze link is tot en met 15 januari beschikbaar. Vragen kunnen per mail aan de sprekers gesteld worden.

 

A

Nazorgpoli CVA: structurele aandacht voor psychosociale problemen in de thuissituatie. Dr. D. Verberne, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg

Structurele aandacht voor de psychosociale gevolgen van een CVA  is beperkt na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie. Dit terwijl psychosociale problematiek op het gebied van cognitieve functies, emotioneel functioneren en participatie veelvoorkomend is na een CVA. In de regio Maastricht-Heuvelland worden alle patiënten op 6 maanden na een CVA uitgenodigd op de nazorgpoli CVA.  Verpleegkundigen gespecialiseerd in neurologie screenen voor psychosociale problematiek, bieden psycho-educatie en emotionele steun, en verwijzen wanneer nodig. In deze workshop geven we u een wetenschappelijke blik op de nazorgpoli CVA en nemen we u,  aan de hand van de verpleegkundigen, mee in de dagelijkse praktijk.

 

Na dit webinar weet u:

>  Waarom structurele aandacht voor de psychosociale gevolgen van een beroerte essentieel is

>  De meerwaarde van op een laagdrempelige manier bieden van  aandacht voor psychosociale problematiek, en op welke manier(en) dit ingezet kan worden in de zorgketen

 

B

Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm-  hand in de sub-acute fase na CVA.  Dr. Han Franck, Adelante Zorggroep

Taak-geriënteerde training door middel van Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS) leidt tot blijvende verbeteringen in arm-handfunctie, arm-handvaardigheid en daadwerkelijke inzet van de aangedane arm-hand. Het toepassen van de handortheses en botuline toxine maakt taak-georiënteerde training toegankelijk voor revalidanten die in eerste instantie niet kunnen deelnemen aan taak-georiënteerde training De combinatie van CARAS ’taak-georiënteerde training en de handortheses of    botuline toxine leidt tot verbeteringen in arm-handfunctie en arm-   handvaardigheid.

Taak-georiënteerde training middels CARAS leidt tot blijvende verbeteringen in arm-handfunctie, arm-handvaardigheid en daadwerkelijke inzet van de aangedane arm-hand.

Het toepassen van de handortheses en botuline toxine maakt taak- georiënteerde training toegankelijk voor revalidanten die in eerste  instantie niet kunnen deelnemen aan taak-georiënteerde training

De combinatie van CARAS ’taak-georiënteerde training en de handortheses of botuline toxine leidt tot verbeteringen in arm-handfunctie en arm-handvaardigheid .

 

C

De communicatieve vaardigheden van de zorgprofessionals zijn de kern van goede zorg. Drs. Philine Berns & Drs. Maren van Rijssen, Hogeschool Rotterdam/ Hogeschool Utrecht

Gevolgen van een CVA kunnen zeer ingrijpend zijn, zeker als ook sprake is van afasie, waardoor de cliënt niet meer kan communiceren zoals voorheen. De afasie beperkt de communicatie tussen de cliënt en zijn naasten, maar heeft ook invloed op de toegankelijkheid van de zorg: zorgprofessionals vrezen en vermijden het gesprek met hun cliënten met afasie. Succesvolle communicatie tussen mensen met afasie en zorgprofessionals is echter essentieel voor goede zorg. Een manier om communicatie tussen mensen met afasie en zorgprofessionals te verbeteren, is om de zorgprofessionals te trainen in het gebruik van communicatietechnieken en -hulpmiddelen.

In deze webinar bespreken de workshopleiders het effect van Communicatie Partner Trainingen (CPT) voor zorgprofessionals en presenteren daarbij twee CPT-interventies: Training Con-tAct en de interventie CommuniCare.

Take home messages:

>   Goede communicatie is de basis van goede zorg

>   In een gesprek tussen een persoon met afasie en een zorgprofessional zijn beide verantwoordelijk voor het slagen van de conversatie.

 

 

D

Samen oefenen met een naaste na een beroerte: wat is het effect en hoe pas je het toe?  Drs. Judith Vloothuis, Raede

In het Care4Stroke onderzoek is in een gerandomiseerde studie een interventie onderzocht waarin mensen met een beroerte 8 weken lang  samen met een naaste oefenen in aanvulling op de reguliere therapie. In deze workshop worden de effecten van deze interventie voor zowel patiënt als naaste gepresenteerd. Naar voren zal komen dat het van belang blijft aandacht te houden voor de naaste van patiënten met een beroerte en hoe deze interventie daar een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast wordt het nut en belang van een behandelprotocol voor een dergelijke interventie gepresenteerd.

 

 

E

Ikoefenzelf  Meer eigen regie, hogere oefenintensiteit & zorg op juiste moment en plek Sander Houdijk, Basalt Revalidatie

Ikoefenzelf.nl is een platform waarop patiënten die revalideren van een beroerte online oefeningen en informatie kunnen vinden die hen op maat ondersteunen bij hun revalidatie. Als behandelaar zet u in overleg met uw patiënt oefeningen klaar op het platform, zodat een revalidant altijd en overal zelfstandig extra kan oefenen. U monitort het gebruik en stimuleert uw patiënt(en) ook thuis te oefenen.  Wij nemen jullie graag mee in de reis van CVA behandelteams en patiënten. Van klassieke zorg naar blended care zorg: belangrijk maar niet zomaar gedaan.

 

Doelgroep

Iedereen die als zorgverleners werkzaam is in de zorg voor mensen met een CVA/NAH, incl. neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers;

 • Beleidsmakers, projectleiders, managers, ketencoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, docenten, organisatieadviseurs, onderzoekers;
 • Medewerkers van zorgverzekeraars;
 • Medewerkers van producente/leveranciers van geneesmiddelen, medische en verpleeghulpmiddelen, medische software, MedTech;
 • Ieder ander die geïnteresseerd is nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een CVA/NAH.

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans Innovatieprijs”
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om een poster van een zorginnovatie of resultaten van wetenschappelijk onderzoek in te dienen. Deze poster wordt voorzien van inhoud, richtlijn en contactgegevens aangeleverd uiterlijk woensdag 28 oktober. Een jury bepaalt welke posters middels een vlog gepresenteerd mogen worden tijdens het symposium. Aan het eind van het ochtendprogramma worden de winnaars van de George Beusmans Innovatieprijs en de wetenschapsprijs bekend gemaakt.

Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, kijk dan hier. Wij ontvangen de poster bij voorkeur in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

Deelnemersgelden 2020

Niet leden € 250,-
Leden, studenten & promovendi € 125,-
Leden, studenten & promovendi met poster € 99,-

U ontvangt na inschrijving automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding en tevens de factuur. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld en na betaling is uw deelname definitief.

 

Annuleren

Annulering van het symposium kunt u uitsluitend doen per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen indien deze samen met uw annulering wordt aangemeld via email info@kennisnetwerkcva.nl.

 

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Vergeet hiervoor niet uw NAW gegevens en BIG registratienummer (en voor fysiotherapeuten ook het KNGF nummer, geboortedatum en privéadres) op het inschrijfformulier in te vullen.

 

Organisatiecommissie

 • Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (voorzitter)
 • Anja Kuperus, geriatrie fysiotherapeut Beukenhof Venray, docent centraal neurologische aandoeningen
 • Paul van Keeken, opleidingscoördinator Master Neurorevalidatie en Innovatie Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi
 • Tineke Beterams, nazorgverpleegkundige Vivium Zorggroep
 • Caroline Akkermans, verpleegkundige UMCUtrecht, werkgroep CVA V&VN, docent neurorevalidatie
 • Yvonne Lie, ergotherapeut Revant
 • Jeannine Jaski, Specialist Ouderengeneeskunde Vivent
 • Bert Vrijhoef, Voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

 

 

 

 

Sprekers

 • Prof.dr. Anne Visser-Meily

  Anne Visser-Meily is hoogleraar revalidatiegeneeskunde en medisch afdelingshoofd van de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport in UMC Utrecht. De focus van haar onderzoek ligt op sociale participatie van mensen met een neurologische aandoening zoals een beroerte. De onderzoeksvragen komen uit de zorg. Ondanks de behandelmogelijkheden voor een beroerte blijven veel mensen last houden van restverschijnselen. De vraag is dan ook aan welke knoppen kunnen we kunnen draaien om mensen met een beroerte beter deel te laten nemen aan onze complexe maatschappij.

 • Dr. Ton Satink

 • Prof. Caroline van Heugten

  Caroline van Heugten is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Maastricht University. Haar onderzoek richt zich op diagnostiek en behandeling van de neuropsychologische gevolgen van verworven hersenletsel bij volwassenen en kinderen, zoals beroerte en traumatisch hersenletsel. Sinds 2016 is zij hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten door onderzoek, zorgontwikkeling, scholing en educatie en maatschappelijke activiteiten.

 • Prof. dr. Sander Geurts

  Sander Geurts behaalde zijn artsdiploma (1987) en doctoraat (1992) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1996 werd hij geregistreerd als revalidatiearts en in 2001 als epidemioloog-B. Sinds 2005 is hij hoogleraar revalidatiegeneeskunde en afdelingshoofd Revalidatie in het Radboudumc. Zijn aandachtsgebied betreft de diagnostiek en behandeling van neurologische bewegingsstoornissen en spasticiteit. Sinds 2009 is hij principal investigator (PI) bij het Radboudumc en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Hij is vice-president van de Dutch Society for Neurorehabilitation (DSNR).

 • Hester Lingsma

  Dr. Lingsma is hoofd medische besliskunde bij het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum, Rotterdam, Nederland. Ze is opgeleid in gezondheidswetenschappen en klinische epidemiologie en is cum laude gepromoveerd op klinische epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksinteresse ligt in medische besliskunde, met name onderzoek naar uitkomsten, prognostische modellering, causale gevolgtrekking uit observationele data en vergelijkend effectiviteitsonderzoek. Haar belangrijkste toepassingsgebied is acute neurologie.

 • Prof. Dr. Renske van de Berg-Vos

  Renske van den Berg-Vos is werkzaam als (vasculair) neuroloog in OLVG en als bijzonder hoogleraar vasculaire neurologie in Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij begeleidt promovendi die zich bezighouden met alle facetten van destroke zorg, met een bijzondere aandacht voor patientgerelateerde uitkomsten en patientervaringen.  Bestuurlijk heeft ze de afgelopen jaren zich oa ingezet in het bestuur van het Kennisnetwerk CVA, in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en is ook regionaal actief bezig om de stroke zorg in het netwerk actief te verbeteren.

 • Dr. Daan Verberne

  Daan Verberne is neuropsycholoog, promovendus aan Universiteit Maastricht en werkt binnen het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Hij onderzoekt de psychosociale gevolgen van hersenletsel en hoe de eerstelijnszorg beter kan aansluiten bij de klachten en wensen van de patiënt.

 • Dr. Han Franck

  Als senior onderzoeker en ergotherapeut werkzaam in de revalidatie van mensen met neurologisch letsel, veelal ten gevolge van een CVA binnen Adelante Zorggroep te Hoensbroek. Aandachtsgebied: klinisch management van mensen met een gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand én de toepassing van technologie ter ondersteuning van de therapie.

 • Dr. Judith Vloothuis-de Boone

  Judith Vloothuis is sinds 2010 revalidatiearts en werkt op een poliklinische afdeling voor mensen met Hersenletsel. Daarnaast is zij als onderzoeker betrokken bij het Care4Stroke project waarin patiënten met hersenletsel samen met een naaste oefenen in aanvulling op de reguliere therapie.

 • Maren van Rijssen

  Maren van Rijssen heeft als logopedist in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Ze doet onderzoek naar de implementatie van een Communicatie Partner Training, genaamd CommuniCare, in zorginstellingen. Daarbij analyseert zij welke mechanismen invloed hebben op het gebruik van communicatietechnieken en -hulpmiddelen door zorgprofessionals.

 • Philine Berns

  Philine Berns heeft als logopedist in verschillende zorginstellingen gewerkt. Ze is hogeschooldocent bij de opleiding logopedie van Hogeschool Rotterdam en onderzoeker bij het Lectoraat Zorg voor Communicatie. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van Training Con-tAct en de bijbehorende nascholingscursus Cursus Con-tAct.

 • Sander Houdijk

  Ik ben 12,5 jaar werkzaam in de Medische specialistische revalidatie als fysiotherapeut. 6 jaar geleden heb ik de HBO Master Neurorevalidatie & Innovatie succesvol afgerond en begonnen als adviseur zorginnovatie binnen Basalt. Als praktiserend fysiotherapeut en senior adviseur zorginnovatie schakel ik tussen de verschillende lagen van Basalt om de mogelijkheden van EHealth te laten benutten en ligt mijn focus op implementatietrajecten