CVA/NAH symposium 2022: Passende zorg voor mensen met een CVA/NAH

18 November 2022

De presentaties van de keynote sprekers vindt u hieronder:

Beroerte-mannen-vrouwen - Arts Onderzoeker Hine van Os

OHEH - Gerbrich Douma MSc OT en Lucas Koester MSc

Ik snap niet waarom je dat niet gewoon doet_ Drs. Ieke Winkens

Positieve Gezondheid NAH CVA -Drs. Karen van Ruiten

Stroke action plan - prof. Dr. Bart van der Worp

 

De presentaties van de webinarsprekers:

Participatie_na_stroke_JdeGraaf

Ehealth_JVloothuis_SPellegrom

Lopen en balans na een beroerte

VisueleVerwerking_beschadigdbrein_EStavleu

VR_SenseGlove_BOnneweer_MEvers

 

Alle plenaire bijdragen worden opgenomen en in de week na het symposium beschikbaar gesteld voor alle deelnemers. Deze bijdragen staan in de beveiligde omgeving waarin ook de webinars weergegeven worden.

 

De maatregelen waaraan de Jaarbeurs gehouden is om een symposium te veilig te laten verlopen, kunt u hier vinden.

 

Symposium app
In de symposium-app is informatie over het symposium beschikbaar, zoals de plattegrond, het programma en de posters. Vanaf 18 November zijn ook de vlogs hier te bekijken.

 

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Thema

  Passende zorg voor mensen met een CVA/NAH

 • Locatie

  Jaarbeurs Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  Niet leden € 325,-
  Leden, studenten en promovendi € 245,-
  Leden, studenten en promovendi met poster € 199,-
  Niet leden met poster € 300,-

Aanmelden

Dagvoorzitter:

Margriet van der Werf, revalidatiearts Rijndam

Programma:

 

10.00 uur

Welkomstwoord

Dr. Bert Vrijhoef , Voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

10.10 uur

Inleiding

Margriet van der Werf, revalidatiearts Rijndam

10.15 uur

Beroerte bij vrouwen: aetiologie-gedreven precisie preventie

Voor het goed inrichten van de primaire preventie van beroerte dient het tien-jaars risico op cardiovasculaire events te worden bepaald in de eerste lijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van traditionele cardiovasculaire risicofactoren. Er is echter toenemend bewijs voor het belang van vrouwspecifieke risicofactoren zoals migraine en pre-eclampsie. Het is tot nog toe onbekend of dergelijke factoren bijdragen aan het goed kunnen voorspellen van beroerterisico. In ons onderzoek zien we dat deze toegevoegde waarde er mogelijk is bij vrouwen onder de 50 jaar. We hebben modellen ontwikkeld die informatie direct vanuit het elektronisch patiëntendossier halen en als automatische software kunnen worden geïmplementeerd. Ook hebben we eventuele toegevoegde waarde van moderne analysetechnieken zoals machine learning (kunstmatige intelligentie) onderzocht. Onze resultaten moeten nog worden gevalideerd. Ook is het nog de vraag of een relatieve toename van het risico op beroerte bij jonge vrouwen moet leiden tot preventieve medicatie. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of bijvoorbeeld gerichte leefstijl interventies bij deze vrouwen op zijn plaats zijn.

 

Arts-onderzoeker Hine van Os

10.45 uur

Postervlogs & promotie sponsoren

 

11.00 uur

Hersenletsel heb je niet alleen

Op 34 jarige leeftijd kreeg de vader van mijn kinderen na een operatie aan een gescheurde aorta een herseninfarct. We waren jong, hij had het overleefd en we moesten door. Het was tenslotte maar een schampschot, hoorden we van de cardioloog. Maar in de jaren daarna bleek dat ook een relatief klein herseninfarct enorme gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de patiënt, maar voor het hele gezin.

Na de aorta-operatie is er weinig aandacht besteed aan het herseninfarct. Het was een klein herseninfarct kregen we te horen. Omdat we blij waren dat hij het overleefd had, probeerden we het leven weer op te pakken, maar niemand stond na de revalidatieperiode naast ons om te vertellen hoe we ons leven weer konden oppakken, of eigenlijk moesten aanpassen. De diagnose begint vaak in het ziekenhuis, soms wordt je doorgestuurd naar een revalidatiecentrum. Wij kregen daar hulp aangeboden in de vorm van een psycholoog en maatschappelijk werk. Wat we hebben afgeslagen, want het viel toch wel mee, hij was nog jong, het zou vast wel goed komen. Maar wanneer je klaar bent met interne of ambulante hulp, dan zou het mooi zijn als iedereen die het nodig heeft, weet dat er daarna ook nog zoveel meer hulp mogelijk is. En dat de patiënt, of zijn familie, niet zelf op zoek hoeft te gaan naar hulp, maar dat nazorg standaard wordt aangeboden en ook nog jaren later mogelijk is.

 

Linda Struijlaard, mantelzorger

 

11.30 uur

Interactie met webinar sprekers en posters

 

12.00 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

12.15 uur

Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen met diverse vormen van hersenletsel niet altijd de meest effectieve en efficiënte behandeling krijgen in de thuissituatie (Borcherts et al., 2018). Dit heeft verschillende oorzaken: 

 • het is onduidelijk voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten voor welke klacht welke kennis nodig is om deze goed te behandelen; 
 • het is voor ieder regionaal samenwerkingsverband tussen zorginstellingen een uitdaging te bepalen hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden; 
 • het is een uitdaging voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten met de juiste kennis om zich zichtbaar en vindbaar te maken voor personen met hersenletsel en verwijzers. 

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) hebben zich samen met het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) in dit project verenigd om tot een gezamenlijke multidisciplinaire handreiking te komen als aanzet tot een oplossing voor de hierboven beschreven probleemgebieden.  

 

Gerbrich Douma, MSc. OT en Lucas Koester MSc.

 

12.45 uur

Pauze en interactie met webinars sprekers en posters

 

13:45 uur

“Ik snap niet waarom je dat niet gewoon doet”.

Verminderd ziekte-inzicht na hersenletsel.

Bij mensen met hersenletsel komt vaak verminderd ziekte-inzicht voor. Door verminderd ziekte-inzicht zien mensen zelf geen probleem of weten ze niet dat de oorzaak van problemen bij henzelf ligt. Dit kan leiden tot grote frustraties bij de persoon met hersenletsel zelf, maar ook bij de naaste of de behandelaar. De behandelaar kan voelen dat iemand niet wil veranderen en kan denken “waarom luister je niet naar me?”; de naaste kan denken “ik heb hier ook last van, ik snap niet waarom je dat niet gewoon doet!”; en de persoon met hersenletsel kan denken “waar bemoeit iedereen zich mee? Laat me met rust”.  Mensen met verminderd ziekte-inzicht hebben minder baat bij revalidatiebehandeling; lange-termijn uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en deelname aan de maatschappij zijn vaak ongunstig.

Deze lezing gaat in op vragen als: wat is verminderd ziekte-inzicht, wat zijn onderliggende oorzaken, hoe kun je als zorgprofessional evalueren of er sprake is van verminderd ziekte-inzicht, hoe ga je ermee om en kun je het behandelen?

 

Ieke Winkens is universitair docent en senior onderzoeker aan de faculteit Psychology & Neuroscience van de Universiteit Maastricht 

 

14.15 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

14.30 uur

Op naar meer balans en Positieve Gezondheid

 

Vaak gaat de aandacht in zorg uit naar klachten, beperkingen of gezondheidsproblemen. Het model van Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, en wordt sinds 2011 toepast door talloze zorg- en welzijnsorganisaties. Met deze bredere benadering staat het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan centraal. Voor ieder mens is anders, maar juist ook voor patiënten of cliënten met CVA of NAH. Op naar een optimale balans, die voor iedereen en op verschillende momenten van het leven anders is.

 

Karen van Ruiten is directeur van het Instituut Positieve Gezondheid

 

15.00 uur

Het ‘Stroke Action Plan for Europe 2018 – 2030:’ wat merkt de Nederlandse patiënt daarvan?

 

Ondanks behandeling in de acute fase van een herseninfarct met moderne behandelingen (intraveneuze trombolyse of endovasculaire trombectomie) is zelfs in de rijkste landen van Europa ongeveer de helft van de patiënten na drie maanden afhankelijk van de hulp van anderen of overleden. De prognose na een hersenbloeding is nog slechter. Voor veel patiënten is revalidatie essentieel maar helaas is het aantal bewezen effectieve revalidatiebehandelingen zeer beperkt.

In minder bedeelde landen van Europa krijgen meer mensen een beroerte maar ontvangen minder patiënten de bovenstaande behandelingen en overlijden meer patiënten kort na de beroerte. Het ‘Action Plan for Stroke in Europe 2018 – 2030’ van de European Stroke Organisation (ESO) en de patiëntenorganisatie Stroke Alliance for Europe (SAFE) heeft als belangrijkste doelen o.a. om het aantal beroertes in Europa met 10% te verminderen en 90% van de patiënten met een beroerte op een stroke unit te behandelen. Daarnaast zijn specifieke doelen gesteld op de gebieden van primaire preventie, organisatie van stroke services, management van acute beroertezorg, secundaire preventie, revalidatie, evaluatie van het herstel en leven na een beroerte.

 

Prof. dr.  Bart van der Worp (neuroloog)

15.30 uur

Uitreiking George Beusmansprijs  2022

 

16:00 uur

Interactie met webinarsprekers en posters

 

16:00 uur

Borrel

Webinars:

 

De volgende webinars worden aangeboden d.m.v. een link die vanaf 10 november open staat. Deze link is tot en met 31 december beschikbaar. Vragen kunnen live tijdens het symposium aan de sprekers gesteld worden. Het is dus de bedoeling dat de deelnemers zo veel mogelijk vooraf de webinars kijken.

 

A) Participatie na een CVA: een pleidooi voor persoonsgerichte zorg

Deze webinar gaat over participatie van mensen die een beroerte hebben doorgemaakt, gebaseerd op de resultaten van het proefschrift “Participation after stroke: Towards personalized care”.  Ondanks dat de revalidatie beoogt de participatie van mensen na een beroerte te bevorderen, krijgt participatie momenteel relatief weinig aandacht in de zorg en het wetenschappelijk onderzoek. Om de participatie van mensen na een beroerte verder te kunnen verbeteren, is het nodig om de persoon zelf meer centraal te stellen in het zorgproces. Het uitbreiden van de toepassing van patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) bij mensen met een beroerte (zowel in de zorg, het wetenschappelijk onderzoek als bij kwaliteitsregistraties) zou er aan kunnen bijdragen dat zorgverleners beter kunnen aansluiten bij de individuele waarden en ervaringen van mensen met een beroerte. Verder zal het belang van tijdige screening op factoren die de langetermijnuitkomsten op het gebied van participatie na een beroerte nadelig beïnvloeden toegelicht worden.

Het doel van de presentatie is om persoonsgerichte zorg na een beroerte onder de aandacht te brengen. De bevindingen vormen een pleidooi om de beperkingen die mensen met een beroerte zelf ervaren een centralere rol te geven in de zorg en het onderzoek.

 

Dr. Joris de Graaf, revalidatiearts UMC Utrecht

 

B) Visuele verwerking met een beschadigde pentium 386 in het snelle 2022. Hoe dan...

Visueel waarnemen met een beschadigd brein, handvatten voor de praktijk.

Mevrouw P. meldt zich aan bij Koninklijke Visio. Na verwijzing van haar specialist wordt de neuro-visuele revalidatie gestart. Na een herseninfarct in haar occipitaal kwab rechts en een klein infarct in de pariëtaal kwab rechts heeft zij een blijvend gezichtsvelduitval (hemianopsie). Mevrouw P. stoot tegen deurposten en ziet mensen en dingen ‘over het hoofd’. Ook heeft zij moeite met haar plek op de weg als voetganger en fietser. Daarnaast leeft de vraag of zij een auto mag besturen.

Het webinar richt zich op de visuele informatie verwerking in het brein. De casus van mevrouw P. zal leidend zijn. Hoe werkt deze visuele prikkel verwerking en wat als dit niet goed lukt door een hersenbeschadiging. Wat kan er mis gaan en hoe komt dit tot uiting? Welke klachten geeft de patiënt aan en wat kun je er mee doen als hulpverlener? Kortom, van (hersen)functie tot functionaliteit in het dagelijks handelen.

Ongeveer 2/3 van de patiënten met hersenschade heeft visuele klachten. Tijdens de neuro-revalidatie is de neuro-visuele revalidatie onmisbaar!

 

Neuropsycholoog Edwin Stavleu

 

C) Ehealth ondersteunt in het actief blijven in de thuissituatie en geeft regie aan de patiënt.

De overgang van opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum naar huis wordt door veel patiënten en naasten als moeilijk ervaren. Zeker ook thuis actief blijven is een uitdaging. In dit webinar presenteren we twee voorbeelden waarbij blijven oefenen gestimuleerd wordt door een interventie, ondersteund door eHealth. De eerste is de OTHER-interventie, een interventie die door de ergotherapeut wordt uitgevoerd en bestaat uit een sensor monitor en coaching/begeleiding door de ergotherapeut bij mensen na een beroerte. De tweede is de Care4Stroke interventie, een oefenprogramma dat patiënten samen met naasten uitvoeren in het revalidatiecentrum en vervolgens ook thuis.

Onzer beide ervaring is dat door patiënt en naaste te ondersteunen met eHealth ze zelf regie pakken over hun revalidatieproces en actief blijven. Daarnaast werkt eHealth ondersteunend voor de zorgverlener.

 

Dr. Judith Vloothuis, revalidatiearts en onderzoeker bij Reade en Sanne Pellegrom, promovendus MSc. Health science en docent aan de Hogeschool van Amsterdam

 

D) Lopen en balans na een beroerte: van een theoretisch framework naar het dagelijks leven en een trainingsprogramma op maat.

In dit webinar presenteren we een theoretisch framework van herstel van loopvaardigheid na CVA. Hierin laten we zien hoe balanscontrole en motorische controle van de beide benen interacteren en gezamenlijk de loopvaardigheid bepalen. Vanuit dit framework maken we een vertaling naar het lopen in het dagelijks leven en de belemmeringen die mensen na een CVA ervaren op het gebied van lopen en participatie. Vervolgens gaan we in op trainingsprincipes voor verbeteren van balanscontrole en loopaanpassingsvermogen en zullen we een keuzehulp introduceren voor het opstellen van een trainingsprogramma op maat. We sluiten af met de mogelijkheden voor inzet van revalidatietechnologie.

 

Dr. Hanneke van Duinhoven, revalidatiearts bij Radboudumc en Dr. Ilona de Rooij, onderzoeker en bewegingswetenschapper bij Revant

 

E)VR en haptische feedback middels senseglove bij patienten met NAH

Een eitje bakken in VR, het ei van Colombus?

Handbewegingen kunnen oefenen zonder schade, brand of troep. De taken , zo vaak als je wilt herhalen en zo vaak als nodig. Zonder dat je steeds tussendoor de kapotte eitjes van de grond hoeft op te ruimen. Met de Senseglove, een innovatie in handrevalidatie, is dat mogelijk.

De Senseglove is een oefensysteem waar met één of twee handschoenen in een virtual reality-omgeving geoefend kan worden met handbewegingen. De revaliderende patiënt krijgt een VR-bril op en de handschoenen aan en voelt als het ware wat hij ziet in de VR-bril. Zo kan hij een pak melk leegschenken, eitjes breken in een pan en suikerklontjes oplossen in thee. Zonder het gevaar, echt te morsen of zich te bezeren aan de kookplaat of het kokend water.

‘In dit webinar geven we een presentatie over de resultaten en het vervolgproject waarin we VR gaan toepassen binnen de cognitieve revalidatie.

 

Marc Evers is fysiotherapeut en beleidsadviseur bij Rijndam Revalidatie. Dr. Bram Onneweer is onderzoeker bij het Erasmus MC en de TU Delft

GEORGE BEUSMANSPRIJS

Op initiatief van het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wordt tijdens het symposium,  de George Beusmans Innovatieprijs uitgereikt. Ieder jaar worden twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs. Lees meer

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans Innovatie- of wetenschapsprijs”
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om een poster van een zorginnovatie of resultaten van wetenschappelijk onderzoek in te dienen. Deze poster wordt voorzien van inhoud, richtlijn en contactgegevens aangeleverd uiterlijk 18 oktober. Aansluitend beoordeelt de jury welke posters er doorgaan voor de George Beusmans innovatie- of wetenschapsprijs. Zij worden uitgenodigd tot het maken van een vlog die gepresenteerd wordt op het symposium.

Op 18 november in de middag worden de winnaars van de George Beusmans Innovatieprijs en de wetenschapsprijs bekend gemaakt.

Tijdens het symposium stemmen deelnemers op hun favoriete poster. De publieksprijs wordt ook op 18 november uitgereikt.

Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, kijk dan hier. Wij ontvangen de poster bij voorkeur in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

 

 

U ontvangt na inschrijving automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding en tevens de factuur. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Alle deelnemers krijgen toegang tot 31 december tot de webinars en de bijdragen van de keynote sprekers.  Deze laatsten komen in de week na het symposium beschikbaar, het bericht daarover wordt gedeeld.

Annuleren

U kunt uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan het symposium u aanmelding kosteloos annuleren, dit kan uitsluitend per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Het is mogelijk om een vervanger aan te melden, u kunt dit vermelden in de mail. Wanneer u zich uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan het symposium heeft afgemeld en geen vervanger hebt aangemeld ontvangt u een restitutie van het inschrijfgeld op uw rekeningnummer (indien de inschrijfkosten vooraf voldaan zijn). Na 30 dagen worden de kosten van de inschrijving in rekening gebracht.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor neurologen, neuropsychologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, neuropsychologen en paramedici. Vergeet hiervoor niet uw NAW gegevens en BIG registratienummer (en voor fysiotherapeuten ook het KNGF nummer, geboortedatum en privéadres) op het inschrijfformulier in te vullen.

Wenst u accreditatiepunten te ontvangen in een ander register of beroepsvereniging? Neem dan contact op met info@kennisnetwerkcva.nl.

Bij vijf of meerdere deelnemers binnen één register of beroepsvereniging zullen wij de aanvraag in overweging nemen.

 

Organisatiecommissie

 • Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi
 • Anne-Marie Donselaar, kaderarts GRZ
 • Yvonne Dockx, ergotherapeut Revant, docent neurorevalidatie NPi
 • Anneke Guyt, verpleegkundige Laurens, lid werkgroep CVA V&VN
 • Margriet van de Werf, revalidatie arts Rijndam
 • Bert Vrijhoef, Voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

 

 

 

Sprekers

 • Hine van Os

  Hine van Os heeft de studie geneeskunde voltooid aan de Universiteit Leiden, en heeft vervolgens een PhD gedaan met het onderwerp ‘beroerte in vrouwen: aetiologie-gedreven precisie preventie’ met als promotor prof. Marieke Wermer. Ook is Hine sinds vier jaar algemeen manager van het National eHealth Living Lab (NeLL) te Leiden. NeLL heeft als doel om eHealth een integraal onderdeel van de zorg te maken, hetgeen goed aansluit bij de belangrijke ambitie om software voor vroegherkenning van beroerterisico bij vrouwen te ontwikkelen.

 • Linda Struijlaard

  Op 34 jarige leeftijd kreeg de vader van mijn kinderen na een operatie aan een gescheurde aorta een herseninfarct. We waren jong, hij had het overleefd en we moesten door. Het was tenslotte maar een schampschot, hoorden we van de cardioloog. Maar in de jaren daarna bleek dat ook een relatief klein herseninfarct enorme gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de patiënt, maar voor het hele gezin

 • Gerbrich Douma

  Na jaren werkzaam te zijn geweest als ergotherapeut in de Geriatrische Revalidatie Zorg en eerste lijn, heb ik na het afronden van de ‘European Master of Science in Occupational Therapy’ de overstap gemaakt naar het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben werkzaam als Junior-onderzoeker bij Kennisnetwerk CVA Nederland t.b.v. het onderzoek naar het verbeteren van de Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

 • Lucas Koester

  Naast mijn werkzaamheden als fysiotherapeut in de eerste lijn ben ik voorzitter van het eerstelijns Neuronetwerk in mijn regio. Na het afronden van mijn Master Neurorevalidatie en Innovatie heb ik besloten om mij in te zetten op landelijk niveau voor de eerstelijns CVA zorg en zodoende ben ik betrokken bij dit onderzoek als projectmedewerker.

 • Ieke Winkens

  Ieke Winkens is universitair docent en senior onderzoeker aan de faculteit Psychology & Neuroscience van de Universiteit Maastricht. Zij is een van de onderzoekers van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op inzicht in eigen functioneren. De ontwikkeling en evaluatie van behandelprogramma’s met als doel verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel vormen een belangrijk aandachtspunt binnen haar onderzoek.

 • Karen van Ruiten

  Na diverse functies bij het ministerie van VWS werd Karen van Ruiten in 2018 directeur van Alles is Gezondheid.  Sinds de organisatorische krachtenbundeling januari 2022 werd ze ook directeur van het instituut Positieve Gezondheid. Hiernaast is voorzitter van de programmacommissie Citizen Science voor Zonmw en landelijke coördinator voor Sustainable Development Goal 3 rondom Health.

 • Bart van der Worp

  Bart van der Worp is hoogleraar acute neurologie in het UMC Utrecht. Hij verricht onderzoek op het gebied van de preventie en behandeling van een beroerte. Hij was/is hoofdonderzoeker van meerdere gerandomiseerde trials bij patiënten met een beroerte. Hij was van 2014 tot afgelopen mei lid van het bestuur van de European Stroke Organisation, van 2018 tot 2020 als voorzitter.

 • Joris de Graaf

  Joris de Graaf is sinds 2021 werkzaam als revalidatiearts in het UMC Utrecht, waarbij neurorevalidatie (o.a. CVA, SAB en traumatisch hersenletsel) en oncologische revalidatie zijn aandachtsgebieden vormen. Hij heeft zijn opleiding tot revalidatiearts doorlopen via het opleidingscircuit van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Parralel aan deze opleiding heeft hij een promotietraject opgezet over participatie na CVA. Dit heeft geleid tot het proefschrift “Participation after stroke: Towards personalized care”, welke hij succesvol verdedigde op 30 november 2021.

 • Edwin Stavleu

  Mijn naam is Edwin Stavleu en ik ben 38 jaar oud. Ik ben getrouwd en wij hebben 2 kinderen. Sinds 2007 werk ik bij Koninklijke Visio. Van 2007 tot 2016 als ergotherapeut (vooral met NAH cliënten) en sinds 2016 als neuropsycholoog. Daarnaast ben ik voorzitter van de landelijke expertisegroep NAH t.b.v. de neuro-visuele revalidatie bij Koninklijke Visio.

 • Judith Vloothuis

  Werkt als revalidatiearts, plaatsvervangend opleider en onderzoeker in Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam. In 2020 is ze gepromoveerd binnen het CARE4STROKE project gericht op samen oefenen met een naaste in de eerste fase na een beroerte. Dit onderzoek wordt op dit moment voortgezet, juist ook meer gericht op de fase van ontslag uit het revalidatiecentrum en naar huis gaan. Heeft daarnaast een speciale interesse voor ehealth.

 • Sanne Pellegrom

  Werkt als docent/onderzoeker bij opleiding Ergotherapie bij de Hogeschool van Amsterdam. Sinds oktober 2021 gestart met promotietraject genoemd: OTHER (Occupational Therapy at Home E-Rehabilitation (OTHER) for persons post-stroke) over het inzetten van sensor monitoring en daarbij coaching/ begeleiding van een ergotherapeut bij mensen na een beroerte.

 • Hanneke van Duinhoven

  Hanneke is sinds 2015 revalidatiearts in het Radboudumc met als belangrijkste aandachtsgebieden loop- en balansproblemen bij centraal neurologische aandoeningen en erfelijke bewegingsstoornissen. In 2020 promoveerde zij op het proefschrift “ The challenges of dynamic balance and gait for people after stroke”. Hanneke schreef mee aan de landelijke leidraad voor de behandeling van loopstoornissen na een beroerte.

 • Illona de Rooij

  Ilona werkt als onderzoeker bij Revant medisch specialistische revalidatie. Zij is bewegingswetenschapper en promoveerde op 7 december 2021 op het proefschrift “Walking in relation to participation after stroke; is virtual reality training of added value?”

 • Marc Evers

  Marc Evers is fysiotherapeut en beleidsadviseur bij Rijndam Revalidatie en participeert in diverse onderzoeken op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC.

 • Bram Onneweer

  Dr.ir. Bram Onneweer is onderzoeker bij Erasmus MC en TU Delft en coördinator Living Lab bij Rijndam Revalidatie. In die hoedanigheid participeert hij in het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology en is hij coördinator van het rehabilitation track van het wetenschappelijke programma Medical Delta: Improving Mobility with Technology