Thema: Intensiteit van oefenen

De CVA/NAH zorg is gericht op herstel van zoveel mogelijk beschadigde functies, verbetering van de kwaliteit van leven en op het voorkómen van een recidief. Daarom is het cruciaal om zo spoedig mogelijk te starten met het zorgtraject, bij voorkeur al in de acute fase. Het zorgtraject wordt afgestemd op de persoonlijke noden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten. Een onderdeel van de interventie, zijn de therapiesessies.

Let op! Om verder te gaan naar de onderwerpen dient u ingelogd te zijn als Knowledge broker. 

De onderwerpen van dit thema zijn:

Scholing revaliderend werken
Om direct vanaf dag 1 na het CVA intensief te oefenen is het onmisbaar dat het verpleegkundig personeel de kennis en vaardigheden heeft om revaliderend te werken. Met een scholing revaliderend werken voor verpleging en verzorgenden kan je dit verbeteren. Je geeft deelnemers handvatten hoe ze met revaliderend werken patiënten intensief kunnen laten oefenen. Theorie over CVA wordt afgewisseld met praktische toepassingen. Vaardigheden als begeleiden van transfers, bed ligging en lopen komen aan bod. Daarnaast het begeleiden bij bijvoorbeeld ADL, slikken en communicatie met afasiepatiënten en cognitieve stoornissen.
Lees verder

Ochtendtherapie
De ochtend biedt veel kansen om intensief en doelgericht te oefenen. Bij ochtendtherapie staat het samen met de revalidant creëren, ontdekken en benutten van deze leer- en oefenmomenten centraal. Revalidanten hebben in de vroege ochtend een open therapieplanning. De aanwezige behandelaars en verpleging bieden op basis van de hulpvraag van de revalidant therapie/begeleiding gericht op zelfzorg, ontbijt en oriëntatie op de dag. Er wordt aangesloten bij de routines en de gewoontes van de revalidanten. Ochtendtherapie is in te zetten bij klinisch opgenomen revalidanten in de subacute fase.
Lees verder

Ochtend Activiteiten training
In de ochtend begeleiden de fysiotherapeut en/of ergotherapeut samen met de verpleging de patiënt bij het uit bed komen, douchen, wassen en aankleden op de verpleegafdeling. De patiënt oefent op deze manier functioneel en taakgericht. De verpleging en de therapeut wisselen kennis en vaardigheden uit. Men kan dit ook na de middagrust toepassen.
Doel van de ochtend activiteiten training is dat patiënten betekenisvol en taak specifiek kunnen oefenen met de meest geschikte professionele begeleiding.
Lees verder

Oefengids en oefenapp beroerte
Met de oefengids of app kunnen patiënten na een CVA zelfstandig oefenen. Een therapeut (ergotherapeut, fysiotherapeut en/of logopedist) doet bij voorkeur de selectie en uitleg van de oefeningen. Het doel van de oefengids en app is het stimuleren van zelfstandig oefenen waardoor de intensiteit van oefenen verhoogd wordt.
De oefengids en oefenapp zijn bedoeld voor patiënten in de acute en eventueel ook de chronische fase met een motorische beperking van de hand en arm, die naast de therapie ook zelfstandig willen en kunnen oefenen. De gids en app zijn zowel in het ziekenhuis, als in het revalidatiecentrum en het verpleeghuis te gebruiken. 
Lees verder

Weekendtherapie
Met therapie in het weekend kan dagelijks intensief oefenen worden gerealiseerd. Dit draagt bij aan sneller herstel. Therapeuten en verpleegkundigen bieden patiënten in het weekend individueel en in groepen therapie aan. Je kunt denken aan: oefenen tijdens de ochtendactiviteiten, fitness in de oefenzaal en met familie oefenen van activiteiten die van belang zijn om naar huis te gaan (zoals lopen, transfers van en naar het toilet en in en uit de auto).
Lees verder

Maaltijdgroep
De maaltijdgroep is bij uitstek een voorbeeld van taakgericht trainen. In deze groep oefenen patiënten dagelijks alles rondom en tijdens de maaltijd, zowel op sensomotorisch als cognitief gebied. Denk aan inzetten van de hand en arm tijdens het eten, lopen naar de tafel, meenemen van spullen met een rollator en het vinden van spullen op tafel. Aan de hand van wat iemand gewend is tijdens de maaltijd, stelt de patiënt met een therapeut doelen op.
Lees verder

Revalidatiegroep acute fase
Voor patiënten na een beroerte is het van belang om vanaf dag 1 weer actief te zijn. Een revalidatiegroep in de acute fase kan daarbij helpen. Patiënten voeren in een groep oefeningen uit. Hierdoor brengen ze minder tijd in bed door en zijn actiever. Daarnaast trainen patiënten alertheid, oriëntatie en geheugen.
Het uiteindelijke doel van de oefengroep is het herstel na een beroerte te verbeteren door een actieve aanpak in de acute fase. De ervaringen van patiënten zijn positief. Ze vinden het fijn extra in beweging te zijn en leuk om andere mensen te ontmoeten.
Lees verder

Vroege mobilisatie
Vroege mobilisatie is erop gericht om de patiënt binnen 24 uur na het CVA uit bed te halen, te mobiliseren en te reactiveren. Dit betekent dat de patiënt alle dagen van de week in ieder geval uit bed is. Neuroverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn er bij betrokken.
De duur en frequentie worden in de tijd systematisch verhoogd en er wordt gemonitord of er een stijgende lijn is.
Lees verder

Activiteitenmonitor
Een activiteitenmonitor is nuttig voor patiënten met een hulpvraag op gebied van voldoende en verantwoorde fysieke activiteit, maar ook voor patiënten met sedentair gedrag of juist patiënten die zich veelvuldig overbelasten. Zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten als verpleegkundigen in alle settings kunnen een monitor toepassen. Een activiteitenmonitor neemt activiteiten waar, zoals zitten, staan en lopen en kan op deze manier de patiënt en de behandelaar een actueel inzicht geven in het activiteitenniveau. Op basis van dit inzicht kunnen gerichte adviezen worden gegeven.
Lees verder

Constraint Induced Movement Therapy
CIMT is een evidence based therapievorm waarbij de patiënt gestimuleerd wordt de aangedane arm te gebruiken door de niet aangedane arm/hand het grootste deel van de dag te beperken met bijv. een handschoen. Het doel van CIMT is om “learned non-use” te herstellen of te voorkomen. De therapie is bedoeld voor CVA patiënten in de chronische fase (> 3 maanden) en (sub)acute fase. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen kunnen deze therapie geven.
Lees verder

Arm-handtraining
In het knowledge brokers netwerk zijn twee goede voorbeelden gericht op het trainen van de arm- hand functie beschreven. De eerste is Concise Arm & hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS), een evidence-based en praktische groepsbehandeling om mensen gedurende de revalidatie zo efficiënt mogelijk te begeleiden bij de revalidatie van de arm en hand.
Het andere goede voorbeeld is de Armstudio. De Armstudio is een groepstraining waarin revalidanten dagelijks een uur op eigen niveau de hand en arm trainen. De revalidant kan zo optimaal begeleid worden zowel in de herstelfase als in de compensatiefase.
Lees verder

Fit-Stroke training 
Doel van de FIT-Stroke is dat de deelnemers een grotere loopafstand en loopsnelheid krijgen en een, voor hun, optimale loopvaardigheid. Daarnaast helpt het mee om de patiënt actief te laten zijn zowel op het moment van revalideren als daarna. Intensiteit wordt gemeten aan de hand van de frequentie waarmee repeterende taken worden verricht.Tijdens de FIT-Stroke training houdt een patiënt een registratieagenda bij. Deze agenda wordt bij elke training weer gebruikt. Het bijhouden van de scores werkt motiverend.
Lees verder

Oefenen met een naaste
Door met een naaste te oefenen kan de intensiteit van het oefenen worden verhoogd. Dit bevordert het herstel. Idealiter oefent de naaste meerdere keren per week met de patiënt naast de reguliere therapie. Een keer per week is er een sessie met de fysiotherapeut voor instructie en evaluatie. Het programma is individueel, alleen de tijdsduur ligt vast. 
Lees verder