Scholing Revaliderend werken

1. Bij welke aanbeveling uit de richtlijn past dit voorbeeld?

  • Patiënten worden bij voorkeur binnen 24 uur na het ontstaan van een beroerte gemobiliseerd.(CBO richtlijn beroerte 2008, blz 98)
  • Lichamelijke inactiviteit dient zowel tijdens opname als na ontslag naar de thuissituatie zo veel mogelijk worden voorkomen.(CBO richtlijn beroerte blz 103)
  • Daarnaast is uit verschillende onderzoeken gebleken dat betere opleiding van verpleegkundigen leidt tot betere zorg voor de patiënt in ziekenhuizen in zijn algemeenheid (o.a. minder mortaliteit en ‘failure to resue’).

Bewezen is dat een hogere opleiding (meer “registered nurses”) betere functionele uitkomsten geeft.

2. Wat is Scholing Revaliderend werken?
Dit is een ketenbrede scholing voor verpleging en verzorgenden niveau 3 en 4.
De deelnemers krijgen handvatten om middels revaliderend werken patiënten intensief te oefenen.  Theorie over CVA wordt afgewisseld met praktische toepassingen. Vaardigheden als begeleiden van transfers, bed ligging en lopen komen aan bod. Daarnaast het begeleiden bij bijvoorbeeld ADL, slikken en communicatie met afasiepatiënten en cognitieve stoornissen. De oefenstof wordt eerst door de cursisten onderling geoefend en vervolgens nog in de cursus op de afdeling met patiënten toegepast.

3. Waarom ketenbreed scholen?
Het is belangrijk om direct vanaf  dag 1 na het CVA intensief te oefenen met patiënten. Revaliderend werken door verpleegkundig personeel is daarbij onmisbaar. Om dit goed te doen is kennis nodig van neurorevalidatie en vaardigheden om dit in de praktijk toe te passen.

Binnen elke instelling wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd doordat verpleegkundigen en verzorgenden de hun aangereikte kennis verder verspreiden binnen hun instelling.

Door de scholing ketenbreed aan te bieden worden de contacten tussen de medewerkers van de verschillende instellingen geïntensiveerd.

4. Wie brengt dit voorbeeld in praktijk?
Zowel in de keten van Meander Medisch Centrum als in de keten van De Hoogstaat Revalidatie wordt deze scholing op deze manier toegepast. Ook elders in het land wordt op deze wijze scholing aan verpleging gegeven. 


De knowledge brokers van Meander Medisch Centrum en De Hoogstraat Revalidatie kunnen je hier meer over vertellen.

5. Tips van experts:

  • Als je deze scholing in je keten wilt invoeren zorg dan dat je een daarvoor opgeleide docent neurorevalidatie vindt.
  • Er zijn verschillende scholingen in het land waar je je als keten bij kunt aansluiten. Kijk op sites van Revalidatiecentrum en ziekenhuis bij jou in de buurt.