Innoveren

Het KNCN stimuleert innovatie op verschillende niveaus in de zorg voor mensen met hersenletsel.

Leernetwerk Knowledge Brokers

Dit leernetwerk faciliteert en stimuleert innovatoren om door het implementeren van richtlijnen de kwaliteit van zorg op hun werkvloer te verbeteren. Het leernetwerk kent een jaarcyclus met ieder jaar een ander thema.

Uitdagingen voor 2024:

 • Hoe zorgen we voor een optimaal resultaat van de innovatoren? Wat hebben zij nodig?
 • Hoe kunnen we regionale netwerken faciliteren via dit netwerk die de verbinding willen maken tussen wat in het netwerk gebeurt en de regio?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het Leernetwerk KB gezien wordt als DE manier om zorgverleners op te leiden tot zorginnovatoren?
 • Hoe kunnen we het leernetwerk benutten om de groep ervaren innovatoren te faciliteren in verdere verdieping van kennis en kunde?

Zelfevaluatie/ SAP-E

In 2023 is de Zelfevaluatie aangeboden aan regionale netwerken. Het is benut voor verdere samenwerking in de regio tussen het werkveld CVA en NAH. Daarnaast is er spiegelinformatie vanaf 2012 opgebouwd. 

Sap-E is de aansluiting met de Europese ontwikkelingen. Er is een Europese overeenkomst waarbij KNCN nationale coördinator is voor Nederland. Als onderdeel hiervan worden landelijke data gedeeld in Europees verband. Hiervoor bestaat contact met DICA.

Uitdagingen voor 2024:

 • Uitzoeken wie welke gegevens verzameld in Nederland m.b.t. kwaliteit van zorg voor mensen met CVA (per fase van het continuüm en met onderscheid naar structuur, proces en uitkomsten)
 • Wat wordt door wie met deze gegevens gedaan? En wat niet en waarom niet?
 • Welke rol kan KNCN vervullen in het verzamelen en/of analyseren van deze data alsook in het interpreteren en/of rapporteren van de inzichten en aanbevelingen?

Masterplan nazorg

Eerder is op initiatief van KNCN informatie verzameld over knelpunten en reeds ontwikkelde initiatieven m.b.t. nazorg voor mensen met CVA/NAH. Op basis van deze informatie, zijn de onderstaande thematische pijlers geïdentificeerd. Deze zijn besproken door diverse belanghebbenden en voor ieder punt zijn uitdagingen geformuleerd die uitgewerkt zullen worden in een nationaal verbeterplan.

Uitgewerkt wordt:

 • Toetsen van initiatieven aan bestaande beschrijvingen van wat goede zorg is
 • Informatievoorziening
 • Visiedocument Integrale nazorg hersenletsel
 • Financiering van nazorg 

Uitdagingen zijn om de ontwikkelingen van het brede werkveld met elkaar te verbinden en gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor nazorg die menswaardig, duurzaam en houdbaar is.

Transitie van zorg (ZIN – KNCN – practices)

In 2023 heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) het KNCN benaderd om bij de regionale netwerken zogenaamde ‘werkende mechanismes’ op te halen wat betreft menswaardige, houdbare en duurzame zorg. Dit proces loopt in 2024 door. Doel is om kennis die is ontwikkeld in drie regio’s op te halen, te toetsen op haalbaarheid voor landelijke implementatie en de implementatie landelijk te stimuleren. Dit heeft mogelijk verbinding met het masterplan nazorg. Uitkomst is een rapportage van goede voorbeelden waar het werkveld kennis van kan nemen en inzichten waarmee KNCN ook andere netwerken kan ondersteunen. Ook de relatie met ZIN wordt als waardevol gezien.