Project ‘Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’

Praktische tips voor het leveren van passende zorg.

Looptijd oktober 2021- mei 2023

Achtergrond

Eind 2021 is het onderzoek Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel gestart onder leiding van een consortium van het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) en de beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland (EN), het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)*, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

*Het KNGF heeft besloten om niet over te gaan tot autorisatie van de Handreiking.

Doel

Doel van dit project was een Handreiking te ontwikkelen welke aanbevelingen doet over het leveren van passende zorg voor personen met hersenletsel in de eerste lijn. Deze Handreiking heeft via onderzoek antwoord gegeven op drie deelvragen welke voortkwamen uit geïdentificeerde probleemgebieden:

  • Het is onduidelijke welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben gezien de hulpvraag;
  • Het is onduidelijk hoe de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden binnen een regionale samenwerking;
  • De vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiënten als zorgverleners en verwijzers missen het overzicht hierin.

Documenten

De Handreiking is begin mei 2023 gepresenteerd en bestaat uit twee delen. De gevolgde processtappen welke hebben geleid tot de handreiking zijn hier te vinden. Het eerste deel, de Handreiking, bevat aanbevelingen op bovengenoemde probleemgebieden. Het tweede deel, het onderzoeksrapport, maakt op structurele wijze inzichtelijk hoe het onderzoek naar de inhoud van de Handreiking plaats heeft gevonden en wat de uitkomsten waren.

Aanbevelingen

Hieronder worden per onderzoeksvraag de aanbevelingen weergeven

1. Kennis en Vaardigheden
2. Juiste Zorg op de Juiste Plek
3. Vindbaarheid van de therapeuten
4. Extra aanbevelingen

Implementatie

Het lanceren van de Handreiking vormt het startpunt voor verder (inhoudelijke) ontwikkeling, onderzoek en implementatie. Om deze Handreiking zo effectief en efficiënt mogelijk zijn weg te laten vinden in de dagelijkse praktijk is er sprake van een tweeledig vervolg:

  • Leernetwerk Implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg. Dit project wordt vormgegeven met behulp van een Science Implementation Practitioner Fellowship van ZonMw. Bij dit project zullen de regionale eerstelijns netwerken worden ondersteund en gefacilieerd bij het implementeren van de opbrengsten van de Handreiking. Dit vindt plaats vanuit de landelijke dekking van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor meer informatie, lees hier.
  • Implementatieonderzoek ‘The Brilliant Study’ onder regie van het RadboudUMC. Dit implementatieonderzoek wordt gefinancierd vanuit het ZonMW programmaonderdeel  ‘Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg’. In dit project staat de implementatie en evaluatie van de handreiking in samenwerking met de beroepspraktijk, paramedische beroepsverenigingen en onderzoeks/onderwijs instituten centraal. Het doel is de interprofessionele paramedische zorg in de eerste lijn voor mensen met hersenletsel op te zetten en/of beter te organiseren, en hiermee ook substitutie van intramurale zorg naar zorg in de eerste lijn te bevorderen. Meer informatie over het implementatieonderzoek, lees hier de opzet  


Bovenstaande projecten staan nauw met elkaar in verbinding zodat input en opgedane kennis vanuit het implementatieonderzoek en de leernetwerken van de landelijke implementatie elkaar kunnen versterken en vice versa. Zo vindt er o.a. maandelijks overleg plaats tussen beider projecten en is het Kennisnetwerk CVA Nederland samenwerkingspartner en lid van de projectgroep van het implementatieonderzoek. Dit garandeert een zo effectief en efficiënt mogelijke implementatie van de Handreiking ter verbetering van passende zorg voor de personen met Hersenletsel, hun naasten en hun behandelaren in de eerste lijn.